تبلیغات
ادبستان
تاریخ : جمعه 9 بهمن 1394 | 06:51 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
با سلام خدمت دوستان عزیز،لازم به ذکر است جهت استفاده از آرایه ها و مطالب ادبی و کنکوری می توانید به کانال تلگرام     adabestan2@مراجعه و استفاده ی لازم را ببرید . متشکرم 


طبقه بندی: پیام،

تاریخ : جمعه 29 اردیبهشت 1396 | 07:17 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

ایهام و ایهام تناسب : 

1- بــه بــوی دانــه مــرغــت مــانــده در دام          چـه مـرغـی آنـکـه عـرشـش آشـیـانـه است

2- آســمــان را از درش بــویــی رســیــد          تـا قـیـامـت سـرنـگـون بـر بوی اوست

3- تـا بـه گـیـسـوی تـو دسـت نـاسـزایـان کـم رسد          هـر دلـی از حـلـقـه‌ای در ذکـر یـارب یارب است

4- عـکـس خـوی بـر عـارضـش بین کآفتاب گرم رو          در هـوای آن عـرق تـا هست هر روزش تب است

5- ز کــار مـا و دل غـنـچـه صـد گـره بـگـشـود          نـسـیـم گـل چـو دل انـدر پی هوای تو بست

6- برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست          مــرا فــتـاد دل از ره تـو را چـه افـتـادسـت

7-  دلــا مــنــال ز بــیــداد و جـور یـار کـه یـار          تـو را نـصیب همین کرد و این از آن دادست

 8- چـشـم جـادوی تـو خود عین سواد سحر است          لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست

9- زلـف مـشـکـیـن تـو در گـلـشـن فـردوس عذار          چـیـسـت ؟  طـاووس کـه در بـاغ نـعیم افتادست

10- هـمـچـو گـرد ایـن تـن خـاکـی نـتواند برخاست          از سـر کـوی تـو زان رو کـه عـظـیـم افـتادست

11- حــافــظ گــمــشـده را بـا غـمـت ای یـار عـزیـز          اتــحــادیـسـت کـه در عـهـد قـدیـم افـتـادسـت

12- بـیـا کـه قـصـر امـل سـخـت سـسـت بـنیادست          بــیــار بــاده کــه بــنــیــاد عــمـر بـر بـادسـت

13- بـی مـهـر رخـت روز مـرا نـور نـمـانـدست          وز عـمـر مـرا جـز شـب دیـجـور نماندست

14- هـنـگـام وداع تو ز بس گریه که کردم          دور از رخ تـو چـشـم مـرا نـور نماندست

15- نـزدیـک شـد آن دم که رقیب تو بگوید          دور از رخت این خسته رنجور نماندست

16- در کــعــبــه کـوی تـو هـر آن کـس کـه بـیـایـد          از قــبــلــه ابــروی تــو در عــیــن نــمـاز اسـت

17- من خاکم و من گردم من اشکم و من دردم     تـو مـهـری و تـو نـوری تـو عـشـقـی و تـو جـانـی

18-  ای چـشـم رهی سویت کو چشم رهی جویت ؟   روی از مــن سـر گـردان شـایـد کـه نـگـردانـی

19- لــالــه داغ د یــده را مــانــم        کـشـت آفـت رسـیـده را مـانم

20- هـمـه را دیـده بـه رویـت نـگـرانـست ولیکن     خـودپـرسـتـان ز حـقـیـقـت نـشـناسند هوا را

21- هـمـچـو خـورشـیـد ار بـرآیـد ماه بی مهرم ببام   مــهــر بــفــزایـد ز مـاه طـلـعـتـش بـرجـیـس را  

22- اگرهمچون خضر خواهی که دایم زنده‌دل باشی   روان در پـای جـانان ریز اگر دستت دهد جان را

23- بـه بـوی لـعـل مـیـگـونـش بـظـلـمـاتـی در افـتادم    کـه گـر مـیـرم ز اسـتـسـقـا نـجـویـم آب حـیوان را

24- دیشب  درآمد آن بت مه روی شب نقاب   بـر مـه کـشـید چنبر و درشب فکند تاب  

25- آتــش گـرفـتـه آب رخ  وی ز تـاب مـی     آبـش نـهـان در آتـش و آتـش عیان ز آب 

26- ای ز چشمت رفته خواب از چشم خواب   وآب رویــــــــت بـــــــرده آب از روی آب

                                                                                 

27- هـر کـه دمـی با تو بود یا قدمی رفت          از تـو نـبـاشـد بـه هـیـچ روی شکیبا

28- - زیـن دسـت که دیدار تو دل می‌برد از دست          تـرسـم نـبـرم عـاقـبـت از دسـت تـو جـان را

29- در هــوای چــمــن ای مــرغ گـرفـتـار مـنـال          شب دراز است دمی در قفس و دام بخسب

30- شــرح شــکــن زلــف خـم انـدر خـم جـانـان          کــوتـه نـتـوان کـرد کـه ایـن قـصـه دراز اسـت

31- در کــعــبــه کـوی تـو هـر آن کـس کـه بـیـایـد          از قــبــلــه ابــروی تــو در عــیــن نــمـاز اسـت

32- از صــبــا هــر دم مــشــام جــان مـا خـوش مـی‌شـود          آری آری طـــیـــب انــفــاس هــواداران خــوش اســت 

33- آفتاب بی سر و بن ذره‌وار          این چنین سرگشته در سودای توست

34- بـه هـیـچ دور نـخـواهـنـد یـافـت هـشـیارش          چـنـیـن کـه حـافـظ ما مست باده ازل است

35- گــو شــمــع مــیــاریــد در ایــن جـمـع کـه امـشـب          در مــجــلــس مــا مــاه رخ دوســت تــمــام اســت

36- از چـــاشـــنـــی قــنــد مــگــو هــیــچ و ز شــکــر          زان رو کــه مــرا از لــب شــیـریـن تـو کـام اسـت

47- یاد آ ن روز که در عرصه ی شطرنج  رخت       شاه عشق بودم و با کیش رخت مات شدم 

48- تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند       عرصه ی شطرنج رندان را مجال شاه نیست

49- از اسب پیاده شو،بر نطع زمین رخ نه       زیر پی پیلش بین شه‌مات شده نعمان

50- تــا گــنــج غــمــت در دل ویــرانــه مـقـیـم اسـت          هـــمـــواره مـــرا کـــوی خــرابــات مــقــام اســت


ادامه مطلب

طبقه بندی: آرایه ادبی،

تاریخ : جمعه 29 اردیبهشت 1396 | 07:12 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

ایهام و ایهام تناسب : 


51- بــا مــحــتــســبــم عــیــب مــگـویـیـد کـه او نـیـز          پــیـوسـتـه چـو مـا در طـلـب عـیـش مـدام اسـت

52- می کنم دیوانگی تا بر سرم غوغا شود         شاید از بهر تماشا آن پری پیدا شود

53- بـر آسـتـانـه مـیـخـانـه هـر کـه یـافـت رهی          ز فـیـض جـام مـی اسـرار خـانـقه دانست  

54- دلـم ز نـرگـس ساقی امان نخواست به جان          چـرا کـه شـیـوه آن تـرک دل سـیه دانست

55- هر کاو نکاشت مهرو زخوبی گلی نچید          در رهگذار باد نگهبان لاله بود

56- صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخاست       عندلیبان را چهپیش آمد هزاران را چه شد 

57- همی برخروشید و فریاد خواند         جهان را سراسر سوی داد خواند

58- تا طرّه ی طرّارت زد دست به طرّاری           دست همه بر بستی فریاد ز دستانت 

59- ز سخت گیری دوران چه باک عارف را         ز قحط سال، هما بی نوا نخواهد  شد

60- از قضا آیینه ی چینی شکست          خوب شد اسباب خود بینی شکست 

61- سبح محشر که من از خواب گران برخیزم      به جمالت که چو نرگس نگران برخیزم

62- قامتم از خمیدگی صورت چنگ شد ولی           چنگ نمی توان زدن زلف خمیده ی تو را 

63- چون لاله که در دامن صحراست فروزان            از گرم روانی که نشان قدمی هست 

64- حافظ  به خود نپوشید این خرقه ی می آلود           ای شیخ پاک دامن معذوردار ما را 

65- ماه روی تو چو در مهر نمی افزاید         کم ازآن کاین ستم و جور به افزون نکند 

66- گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ        یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود

67- رسید باد صبا ، غنچه در هواداری       زخود برون شد و بر خود درید پیراهن

68- سبو کشان همه در بند گیش بسته کمر      ولی زترک کله چتر بر سحاب زده 

69- آشنایان ره عشق در این بحر عمیق       غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده 

70- گفتی شبی که وصلم هم روزی تو باشد        ای روز وصل جانان آخر کدام روزی 

71- سعدی فغان از دست ما ، لایق نبودی بی وفا         طاقت نمیارم جفا ، کار از فغانم می رود

72- آخر ای مطرب از این پرده ی عشاق بگرد         چند گویی کهمرا پرده به چنگ تو درید

73- هرکه سودای تو دارد چه غم از هرکه جهانش         نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش 

74- بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت           کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را 

75- سعدی از پرده ی عشاق چه خوش می گوید       ترک من پرده برانداز که هندوی توام

76- همچو نی زهری و تریاقی که دید          همچو نی دمساز و مشتاقی که دید 

77- به شهر اندرون هر که برنا بدند      چو پیران که در جنگ دانا بدند  

78- پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی        کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته ا ست 

79- کسی که نقطه ی آغاز هر چه پرواز است        بیا که صاف شود این هوای بارانی 

80- گاهگاهی قفسی می سازم بارنگ و می فروشم به شما 

81- شام اگر قوت روانم دادی از خون جگر         صبح یاقوت روان از جام جم دادی مرا 

82- عیشم مدام است از لعل دلخواه          کارم به کام است الحمد الله 

83- چنگ در پرده همین می دهدت پند ولی          وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی 

84- ای به روی تو عالمی نگران       نیست عشق تو کار بی خبران 

85- نرگس مست نوازش گر مردم دارش    خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش با د  

86- دیدم و ان چشم دل سیه که تو داری         جانب هیچ آشنا نگاه ندارد 

87- کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود      عاشق مسکین چراچندین تحمّل بایدش

88- باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش      کاین دل غم زده سرگشته  گرفتار کجاست 

89- به راستی که نه هم بازی تو بودم من        تو شوخ دیده ( بی شرم ) مگس بین که می کند بازی 

90-  مانکو دانیم طور ( شیوه ) حسن دور افتاده دوست         قرب ، ارزانی به مشتاقی که دور اندیش نیست 

91-  هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی         چه  حاجت است که گوید شکر که شیرینم  

92- زهر سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت           کس ندارد ذوق مستی ، میگساران را چه شد ؟

93- چنان سایه گسترده بر عالمی            که زالی نیندیشد از رستمی 

94- مالک دین نشد کسی که نشد                از سر جود مالک دینار 

95- رخ زرد کرد رویم از آن دم که نطع خویش            افکند شاه مهر تو در خانه ی دلم

96- زچشم مست تو آن ها که آگهی دارند          مدام معتکف آستان خمّارند

97- فرهاد چو یاد آوَرَد از شکّر شیرین          خوناب دلش دامن کهسار بگیرد 

98- چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب          مهرم به جان رسید و به عیّوق بر شدم

99- دلی که جز رخ و زلف تو بازدش شطرنج          به هر طرف که نهد رخ به غیر مات مباد  

100- مه دوهفته در این یک دو روز خواهم دید           که کس نبیند از آن ماه در هزاران سال  

 

 

 
طبقه بندی: آرایه ادبی،

تاریخ : شنبه 16 اردیبهشت 1396 | 10:26 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
یافتن گوهر معنی

 گفت: ما جمله احوال آدمی را یک به یک دانستیم و یک سر موی از مزاج و طبیعت و گرمی و سردی او از ما فوت نشد، هیچ معلوم نگشت که آنچه در او باقی خواهد ماندن، آن چه چیزست؟

فرمود: اگر دانستن آن به مجرد قول حاصل شدی، خود به چندین کوشش و مجاهدۀ به انواع محتاج نبودی،

و هیچکس خود را در رنج نینداختی و فدا نکردی. مثلا، یکی به بحر آمد، غیر آب شور و نهنگان و ماهیان نمی بیند، می گوید این گوهر کجاست؟ مگر خود گوهر نیست؟ گوهر به مجرد دیدن بحر کی حاصل شود.؟ اکنون اگر صد هزار بار آب دریا را طاس طاس به پیماید، گوهر را نیابد. غواصی می باید تا به گوهر راه برد، و آنگاه هر غواصی نی؛ غواصی نیکبختی، چالاکی.

این علم ها و هنرها، همچون پیمودن آب دریاست به طاس، طریق یافتن گوهر نوعی دیگرست. بسیار کس باشد که بجمله هنرها آراسته باشد و صاحب مال و صاحب جمال، الا در او آن معنی نباشد. و بسار کس  که ظاهر او خراب باشد، او را حسن صورت و فصاحت و بلاغت نباشد، الا آن معنی که باقیست در او باشد. وآن آنست که آدمی بدان مشرف و مکرم است و بواسطۀ آن رجحان دارد بر سایر مخلوقات، پلنگان و نهنگان و شیران را.

و دیگر مخلوقات را هنرها و خاصیت ها باشد، الا آن معنی که باقی خواهد بودن در ایشان نیست. اگر آدمی به آن معنی راه برد، خود فضیلت خویشتن را حاصل کرد والا او را از آن فضیلت هیچ بهره نباشد. این جمله هنرها و آرایشها، چون نشاندن گوهرهاست بر پشت آینه، روی آینه از آن فارغ است. روی آینه را صفا می باید، آنکه او روی زشت دارد طمع در پشت آینه کند، زیرا روی آینه غمازست، و آنکه خوب روست او روی آینه را به صد جان می طلبد، زیرا که روی آینه مظهر حسن اوست.

شرح

- روی آینه غمازست: این مضمون در مثنوی اینگونه آمده است:

                              آینه ات دانی چرا غمّاز نیست؟       زآنکه زنگار از رخش ممتاز نیست

                                  آینه کز زنگ آلایش جُداست       پُر شعاع نور خورشید خداست

                                    رو تو زنگار از رُخ او پاک کن       بعد از آن، آن نور را ادراک کن
طبقه بندی: فیه ما فیه، مولانا،

تاریخ : شنبه 16 اردیبهشت 1396 | 10:16 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

باسمه تعالی سؤالات درس زبان فارسی 3  دبیرستان  غیر انتفاعی وقار از قسمت نوبت دوم -               نام و نام خانوادگی :

الف دستور ( 8 )

1- شاخص را تعریف کنید و بنویسید شاخص ها از نظر نوع کلمه ، چه نوع کلمه ای هستند ؟ 1

 

2- با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

     « استاد علی اکبر دهخدا ، علامه ی بزرگ ، با تدوین لغت نامه ، خدمت فرهنگی و ادبی بی نظیری انجام داده است . » 

الف-  شاخص را مشخص کنید . 25/ 0

ب- نقش های تبعی موجوددر عبارت را پیدا کنید و نوعشان را بنویسید .  5/0

3- مفرد واژه ها ی « مکاتب »  و « شهود »   -  و جمع مکسر واژه ها ی « سانحه » و « حکم » را بنویسید.  1

 

4- نقش دستوری واژه های مشخص شده در عبارت « دل بستگی شما به مطالعه ی کتاب را می ستایم . » را بنویسید . 5/0 

 

5-  در گروه اسمی « چراغ نیم مرده ی شبانان » هسته و نوع وابسته ها ی آن  را مشخص کنید .  1

 

6- با توجه به عبارت زیر به پرسش ها ی زیر پاسخ دهید . 5/0

  « سروده های کوتاه و عمیق رابیندرانات تاگور، شهرت جهانی دارد. این نوشته ها لبریز از نکته های بسیار لطیف و بدیع هستند. »

الف- کدام واژه متمم اسمی است ؟                                                 ب- کدام واژه قید صفت است؟                                 

7- با توجه به عبارت « جلد نسبتاً زیبای کتاب سارا به رنگ آبی آسمانی  است . » به پرسش ها پاسخ دهید. 75/0

الف- کدام واژه « مضاف الیه مضاف الیه » است؟                          ب- کدام واژه « صفت صفت » است؟                   ج- کدام واژه « قید صفت » است؟

8- در جمله ی « دبیر محترم ادبیات فارسی یک بیت شعر از نویسنده ی کتاب موسیقی شعر ، دکتر شفیعی کدکنی ، را خواند . » ممیّز را مشخص کنید. 25/0

9- نمودار« وابسته های وابسته » رادر گروه های اسمی زیر را رسم کنید. 75/0

               پنج طاقه پارچه                                                      واژه های غلط کدام سطر                                         رنگ آبی پنجره های مدرسه

10- نوع ساختمان واژه های زیر را تعیین کنید.  1

                    تنگ حوصله                                ناودان                                   بهاره                              دستگاه

11- برای ساخت های زیر مثال بزنید. 5/0  

  الف- اسم + اسم = اسم  ( .....................................)                                    ضمیر + بن مضارع = صفت ( ............................................)

ب- زبان شناسی ( 4)

13- در هر کدام از موارد زیر از کدام نقش های زبان استفاده شده است؟ 5/0

الف- وقتی با خود می گوییم:« من امسال حتماً در کنکور دانشگاه تهران قبول می شوم . »

ب- وقتی در چارچوب مفاهیم عام و انتزاعی در باره ی جهان می اندیشیمو به احکام علمی دست می یابیم . »

 

14- بیت های زیر کدام سخن منظوم است و کدام شعر منظوم ؟ چرا ؟ 1

  الف- ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد              از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران

 

  ب-   بفرمود تا زین بر اسب سیاه                             نهادند و بردند نزدیک شاه 

 

15- درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. 5/0

الف- محمل اندیشه اساسی ترین نقش زبان است .                     ب- ما هر چهار نقش زبان را در کودکی به عنوان بخشی از فرایندرشد طبیعی خود فرا می گیریم.

16- هدف ازهر ارتباط زبانی می تواند ......................باشد یا ..................................در میان افراد یک جامعه ی زبانی . 5/0

17- ساخت های صوری زبان کدام ها هستند ؟ نام ببرید. 75/0

 

18- در عبارت « روح موجودات یک پدیده ی الهی است و اثبات آن تنها به یاری وحی الهی ممکن است » از کدام یک از نقش های زبان استفاده شده است؟ 5/0

 

19- کدام یک از نقش های زبان کارکرد اجتماعی بیشتری دارد/ 25/0

ج- نگارش ( 5 )

20- کدام گزینه جزء منابع فرعی نیست؟ 5/0

         الف- فهرست ها                        ب- کتاب شناسی ها                  ج- چکیده ها                         د- سال نامه ها

21- کدام یک از آثار زیر ، سرگذشت نامه نیست ؟ 5/0

        الف- الفهرست                            ب- ریحانه الادب                              ج- نفحات الانس                      د- چشمه ی روشن

22- دایره المعارف را تعریف کنید و دو تا از دایره المعارف های چند دانشی که قرن ها پیش نگاشته شده نام ببرید . 5/0  

23- فواید منابع دیداری و شنیداری را ذکر کنید . 5/0

24-   نفحات الانس و لباب الالباب اثر کیست/ 5/0

25- فهرست مقالات فارسی اثر ....................... و به ترتیب .................. و فهرست کتاب های چاپی فارسی اثر ....................... و به ترتیب .................. تنظیم شده است. 1 

26- یکی از شیوه های طنز پردازی تقلید از آثار ادبی یا ........................... است . 5/0

27- کدام یک از آرایه های زیر بر تأثیر جمله ی « محبت دل را به مهمانی شکفتن می برد. » افزوده است؟ 5/0

     الف- جان بخشی                                    ب- تشبیه                            ج- ایهام                              د- جناس 

28-اساس همه ی طنز ها ................................................ است . 25/0 

29- یکی از کارکردهای نثر هنری و عاطفی را ذکر کنید. 25/0

 

د- املا و بیاموزیم ( 3 )

30- غلط های املایی را در بین گروه های اسمی زیر بیابید و شکل درست آن ها را بنویسید. 5/1

 « سقت و اطمینان  - حلاوت سخن ثواب و مصلحت  - زیان دیده و قرامت زده  -  ظلمانی و موحش راقم ستور  - اضطراب و بی حوصلگی  - به زودی و عن غریب - 

مضیف و مهمان سرا کلمه ی مهمل  - قایت الغصوای تاریخ -  نفس ناطقه ورطه و مهلکه  »

 

31- در بیت زیر فرایند های واجی کاهش را مشخص کنید . 5/0 

     بعد از خدای هرچه پرستند هیچ نیست           بی دولت آن که بر همه هیچ اختیار کرد  

 

32-  اختلاف تلفظ ( فرآیند های واجی ) به دلیل ویژگی های ........................... است و در طول زمان اتفاق می افتد . 25/0

33- تلفظ درست واژه های زیر را مشخص کنید . 5/0

                            خَجِل   / خِجِل                                                                    مُفاد / مَفاد 

34-  کدام واژه دو تلفظی نیست؟  25/0

                  الف- مستمند                          ب- آسمان                       ج- استفاده                               د- یادگار

 

                                                                                     گل های اندیشه تان بارور تر باد غفاری                                         
طبقه بندی: سؤال،

تاریخ : شنبه 16 اردیبهشت 1396 | 10:13 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

باسمه تعالی سؤالات درس زبان فارسی 3 ازقسمت نوبت اول      دبیرستان غیر انتفاعی وقار             نام و نام خانوادگی :

1-  قواعدی که مانع از هم نشینی برخی از واج ها کنار هم می شود قواعد ............... می نامند . 25/0                                                          

2- کدام قواعد ترکیب اجازه ی ساختن گروه های مناسب اسمی و فعلی و قیدی را به ما می دهد . 25/0

3-  زبان شناسان به دستگاه تولید صداها ( واج ها ) ................. می گویند . 25/0

4- در عبارت های زیر کدام قواعد ترکیب رعایت نشده است ؟ 75/0

          الف- کبوتر روزنامه می خواند .                  ب- من به مدرسه می رویم .                   ج-  نویسنده ی آن خواندنی داستان این 

5- واژه ی « دانشمند » » چند هجا دارد و واج های آخرین هجای آن را جدا کنید . 5/0  

 

6- الگوی هجایی واژه ی « آیین » را بنویسید. 25/0

7- جمله ی مستقل را به طور کامل تعریف کنید . 5/0

 

8- در جمله ی مرکب زیر « پایه و پیرو » را دقیقا مشخص کنید . 5/0

                       « کتابی که به من امانت داده بودید ، هنوز پیش من است . »

 

9- هسته ی گروه های موجود در جمله ی زیر را جدا کنید . 5/0

                                                                                                 « هر چهار دانش آموز ممتاز مدرسه آمده بودند . »

 

10- مصوت های واژه ی « دِرو » را بنویسید . 5/0

11- جمله ی « جلد اول شاهنامه را به دوست خود داد ه ام . »  از چند تکواژ تشکیل شده است؟  25/0

12- کدام گزینه نادرست است؟ 5/0

  الف- این که گفتم مشمول حال شما هم می شود .                                     ب- این که گفتم شامل حال شما هم می شود .

13- جمله ی زیر را ویرایش کنید . 5/0

                                                                   « گاهاً او مجبور می شود تلفناًکار هایش را انجام دهد . »

 

13-  کدام جمله از نظر نگارشی نادرست است ؟ 5/0

     الف- هیچ کدام از شما سخنی نگفت .                     ب- بعضی از دانش آموزان خیلی باهوش هستند.          ج- شورا مردم را به مسجد دعوت کرده بودند .

 

14- برای مصدر « خواستن » در اول شخص مفرد دو گونه ی مؤدبانه بنویسید . 5/ 0                                                         

 

15- نوشته های تشریحی با نوشته های تحلیلی چه تفاوتی دارد؟ 5/0

 

16- نوع نگارش متن زیر را مشخص کنید. 5/0

  « اتاق نسبتاً بزرگ بود با دو پنجره به سمت آفتاب و پرده هایی رنگ و رو رفته و در گوشه ای از اتاق یک میز گرد و دو تا صندلی بود . »

17-  درس « تربیت انسانی و سنت ملّی ما  »چه نوع مقاله ای است ؟ چرا ؟ 5/0

 

18-  نوع « ان » را در واژه های زیر بنویسید . 1

              الف-   گیلان                                          ب-   کوهان                           ج- شادان                                د- پاییزان           

19- نوع زمان فعل های زیر را بنویسید  . 1

                دوخته نمی شد                                     بیایند                                 داشتند می رفتند                                     نشانده بود  

20-  با رعایت زمان و شخص ، شکل گذرای فعل های زیر را بنویسید . 75/0

        رفته است :                                                          دارد  می پرد :                                                        خواهد پوسید :           

21-  جمله ی « هر انسان آزاده ی ایرانی از دیر باز آزادگی را از جان و دل می ستاید . » را به شکل مجهول بنویسید . 5/0

 

22- با توجه به جمله ی « من این کلاس را بیشتر دوست دارم . » به پرسش های زیر پاسخ دهید .

الف-  نوع ساختمان فعل را بنویسید . 25/0                           ب- بن ماضی فعل را بنویسید. 25/0                         ج- حمله چند جزئی است/ 25/0 

24-  واژه های زیر در گذر زمانکدام وضعیت را پذرفته اند؟ 1

        خوالیگر                                                   تماشا                                                   دیوار                                         سفینه

25- شیوه ی بلاغی چیست ؟ 5/0

 

26-   از منابع کتاب خانه ای که در نوشتن زندگی نامه  مورد استفاده قرار می گیرد ، دو مورد را ذکر کنید. 5/0

 

27- به چه نوع زندگی نامه ها « رمان گونه » می گویند. 5/0

28-  غلط های املایی را بیابید و شکل درست آن ها را بنویسید. 1

مثابه و مانند  -  نمایش نامه ی مکبس  -   وصال و فراغ  - حظّ و بهره  - تعصّب و قرض ورزی  - سیاق مطلب  - شهر خواف  - معادل و هم تراز  -  مهیب و وحشتناک

 

29-  منظور از بازگردانی چیست؟ 5/0

 

30- در بازنویسی ضمن حفظ محتوا و پیام ، چه تغییراتی در نوشته ایجاد می شود؟ ( دو مورد ) 5/0

 

 

31- بیت « افسرده مباش اگر نه سنگی        رهوارتر آ، اگر نه لنگی  » را بازگردانی کنید. 5/0

 

32- شیوه های ساخت واژه های جدید را با ذکر مثال بنویسید . 5/1

 

 

 33- نمودار جمله های زیر را رسم کنید 5/1 

     الف- مرحمت شما زیاد                                                                             ب-  انسانیت یعنی بخشش  

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                                                                  آیینه ی دلتان  پاکتر باد             
طبقه بندی: سؤال،

تاریخ : جمعه 25 فروردین 1396 | 06:36 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاریطبقه بندی: سوال تستی،

تاریخ : جمعه 25 فروردین 1396 | 06:16 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

نمونه های اسلوب معادله   

اسلوب معادله یعنی آوردن یک حکم کلی و غیر ملموس و  در یک مصراع ( معمولا مصراع اول ) که مطلب تمام شده باشد و. در مصراع بعد یک مثال عینی و حسی و ملموس بیاورند که تایید حکم کلی دیگر مصراع بود و رابطه ی شباهت میان مصراع ها وجود داشته باشد و یا بتوان مصراع ها را عوض کرد و یا میان آن دو« همانطوری که » آورد .اگر مطلب در مصراع اول تمام نشده باشد و حرف ربطی در اول مصراع دوم بیاید ، اسلوب معادله نخواهیم داشت. مگر حرف ربط به معنای « همچنان که » باشد .

1- طفل بازیگوش، آرام از معلم می‌برد          تلخ دارد زندگی بر ما دل خودکام ما

2- پیشانی عفو ترا، پرچین نسازد جرم ما          آیینه کی برهم خورد، از زشتی تمثالها ؟

3 - خم چو گردد قد افراخته می‌باید رفت          پل برین آب چو شد ساخته می‌باید رفت

4- کامجویی غیر ناکامی ندارد حاصلی          در کف گلچین ز گلشن، خار می‌ماند به جا

5- دیوانهٔ خموش به عاقل برابرست          دریای آرمیده به ساحل برابرست

6- با کمال احتیاج، از خلق استغنا خوش است          با دهان خشک مردن بر لب دریا خوش است

7- نیست پروا تلخکامان را ز تلخیهای عشق          آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است

  8- هر چه رفت از عمر، یاد آن به نیکی می‌کنند          چهرهٔ امروز در آیینهٔ فردا خوش است

9- چه غم ز دوری راه است بیقراران را؟          به موج‌های سبکرو کنار نزدیک است

10- یک دل آسوده نتوان یافت در زیر فلک          در بساط آسیا یک دانهٔ نشکسته نیست

 11- خواهد کمان هدف را، پیوسته پای بر جا          زان در نیارد از پا، چرخ کبود ما را

12- موج شراب و موجهٔ آب بقا یکی است          هر چند پرده‌هاست مخالف، نوا یکی است

13-  در چشم پاک بین نبود رسم امتیاز          در آفتاب، سایهٔ شاه و گدا یکی است

14- محرم این هوش جز بی هوش نیست         مر زبان را مشتری جز گوش نیست

15- زان سفله حذر کن که توانگر شده باشد          زان موم بیندیش که عنبر شده باشد

16- هر جا نبود شرم، به تاراج رود حسن          ویران شد آن باغ که بی‌در شده باشد

17- از پختگی است گر نشد آواز ما بلند          کی از سپند سوخته گردد صدا بلند؟

18- از جوهری نگین به نگین دان شود سوار          از آشنا شود سخن آشنا بلند

19- ز کنه رتبت تو قاصر است قوت عقل          بلی ز روز خبر نیست چشم اعمی را

20- آب از سرچشمه صائب لذت دیگر دهد          باده را در خانهٔ خمار می‌باید کشید

21- حلقهٔ بیرون در از خانه باشد بی‌خبر          حال جان خسته را از چشم خونپالا مپرس

 22- گل چه می‌داند که سیر نکهت او تا کجاست          عاشقان را از سرانجام دل شیدا مپرس

23- نه هرکه بست لب از آب و نان بود صایم          نه هرچه جمع شود در صدف شود گوهر

24- می‌شوند از سردمهری، دوستان از هم جدا          برگ‌ها را می‌کند فصل خزان از هم جدا


طبقه بندی: اسلوب معادله،

تاریخ : جمعه 25 فروردین 1396 | 06:12 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
با توجه به بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟
آبها آیینهٔ سرو خرامان تواند          بادها مشاطهٔ زلف پریشان تواند

الف- استعاره                   ب- تشبیه                   ج- مراعات نظیر                 د- حسن تعلیلطبقه بندی: آرایه ادبی، سوال تستی،

تاریخ : جمعه 25 فروردین 1396 | 10:46 ق.ظ | نویسنده : سعید غفاری
ادبستان2, [13.04.17 02:30]
تفاوت دو آرایه ی #ترصیع_و_موازنه:

اگر در دو قرینه(=جمله های مسجع)بیش از دو سجع به کار رود و تمام سجع ها از نوع زیباترین سجع یعنی متوازی باشند(اشتراک در وزن و حرف آخر)،آرایه ی #ترصیع خواهیم داشت.
و اگر سجع ها از انواع دیگر یا متنوع باشند #موازنه خواهیم داشت.

برای موازنه:

گر عزم جفا داری،سر در رهت اندازم
ور راه وفا گیری،جان در قدمت ریزم

وبرای ترصیع :

ما برون را ننگریم و قال را
ما درون را بنگریم و حال را

نکته:
⇦ ارزش ادبی #ترصیع از #موازنه بیشتر است.
⇦بعضی از ادبا #ترصیع را هم نوعی #موازنه می خوانند که تمام سجع‌های به کار رفته در آن ، #متوازی باشد.

⌛️خودارزیابی:
آرایه موازنه و ترصیع را با دلیل مشخص کنید.

⇦در بدایت،بند و چاه بود،درنهایت
    تخت و گاه بود.

⇦آب چه دانست که او گوهر گوینده شود
   خاک چه دانست که او غمزه ی غمازه شود

⇦بر قدم او قدمی می کشید
    وز قلم او رقمی می کشید

⇦ای منوربه تونجوم جلال
    وی مقرربه تورسوم کمال

⇦مطیع امر توام گر دلم بخواهی سوخت
   اسیر حکم توام گر تنم بخواهی خست

⇦چه فرهادها مرده درکوه ها
    چه حلاج ها رفته بردارها

 : دیوانه را همی‌نشناسد ز هوشیار    
     بیگانه را همی‌بگزیند بر آشنا

: بر دشمنان همی نتوان بود مؤتمن    
     بر دوستان همی نتوان کرد متکا

:بر همت من است سخنهای من دلیل    
     بر نسبت من است سخنهای من گوا

: جهان بی عشق سامانی ندارد    
     فلک بی میل دورانی ندارد

:adabestan2@طبقه بندی: آرایه ادبی،

تاریخ : چهارشنبه 18 اسفند 1395 | 09:53 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

كسی كه به خاطر مشكلات دنیایی اندوهگین شود ، نسبت به مشیت خدا خشمگین شده است .

 
طبقه بندی: سخنان نغز،

تاریخ : دوشنبه 6 دی 1395 | 03:27 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

در خیالات خودم,

در زیر بارانی که نیست

می رسم با تو به خانه،

از خیابانی که نیست

 

می نشینی روبرویم،

خستگی در میکنی

چای می ریزم برایت،

توی فنجانی که نیست

 

باز میخندی و میپرسی

كه حالت بهتر است؟!

باز میخندم ، که خیلی،

گرچه ، میدانی که نیست

 

شعر می خوانم برایت،

واژه ها گل می کنند!!!

یاس و مریم میگذارم،

توی گلدانی که نیست

 

چشم میدوزم به چشمت،

می شود آیا کمی،

دستهایم را بگیری،

بین دستانی که نیست..؟!

 

وقت رفتن می شود،

با بغض می گویم نرو...

پشت پایت اشک می ریزم،

روی ایوانی که نیست

 

می روی و خانه،

 لبریز از نبودت می شود

باز تنها می شوم،

با یاد مهمانی که نیست...!

 

بعد تو

این کار هر روز من است!!!

باور این که نباشی،

کار آسانی که نیست...! 

 

 
طبقه بندی: شعر،

تاریخ : سه شنبه 23 آذر 1395 | 06:22 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
در تعبیر از مناصب دنیا به دار

پادشاه یکی را بر دار می کند و در ملأ خلایق، جای بلند و عظیم، او را می آویزند – اگر چه در خانه، پنهان از مردم و از میخی پست نیز توان درآویختن، الا می باید که تا مردم ببینند و اعتبار گیرند و نفاذ حکم و امتثال امر پادشاه ظاهر شود.

آخر همۀ دارها از چوب نباشد؛ منصب و بلندی و دولت دنیا نیز داری عظیم بلند است. چون حق تعالی خواهد که کسی را بگیرد، او را در دنیا منصبی عظیم و پادشاهیی بزرگ دهد – همچون فرعون و نمرود و امثال اینها. آن همه چو داری است که حق تعالی ایشان را بر آنجا می کند تا جملۀ خلایق بر آنجا مطلع شوند. زیرا حق تعالی می فرماید: : کُنْتُ کَنْزاَ مَخْفِیاَ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ  (من گنج نهانی بودم و دوست داشتم شناخته شوم)، یعنی جمله عالم را آفریدم و غرض از آن همه، اظهار ما بود، گاهی به لطف و گاهی به قهر. این آنچنان پادشاه نیست که ملک او را یک معرف بس باشد. اگر ذرات عالم همه معرف شوند در تعریف او قاصر و عاجز باشند.
طبقه بندی: فیه ما فیه،

تاریخ : شنبه 6 آذر 1395 | 09:23 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
مجاز – نمونھ ھای مجاز
١- چون نیست ھیچ مردی در عشق یار ما را      سجاده زاھدان را درد و قمار ما را
٢- چون ابر بھاری می گری زار       تا خاک ز خون کنی گل از ما
٣- به جمشید بر تیره گون گشت روز      ھمی کاست زو فر گیتی فروز
۴- زبان درکش ای مرد بسیار دان      که فردا قلم نیست بر بی زبان
۵- تو ھمچنان دل شھری بھ غمزه ای ببری کھ بندگان بنی سعد خوان یغما را
۶- آرزو می کندم شمع صفت پیش وجودت کھ سراپای بسوزند من بی سر و پا را
٧- مھربانی ز من آموز و گرم عمر نماند بھ سر تربت سعدی بطلب مھرگیا را
٨- چون تشنھ جان سپردم آن گھ چھ سود دارد آب از دو چشم دادن بر خاک من گیا را
٩- ز اندازه بیرون تشنھ ام ساقی بیار آن آب را اول مرا سیراب کن وان گھ بده اصحاب را
١٠ - دعوی درست نیست گر از دست نازنین چون شربت شکر نخوری زھر ناب را
١١ - می رود تا در کمند افتد بھ پای خویشتن گر بر آن دست و کمان چشم اوفتد نخجیر را
١٢ - ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است بھ آب و رنگ و خال و خط چھ حاجت روی زیبا را
١٣ - غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ کھ بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را
١۴ - دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی تو از این چھ سود داری کھ نمی کنی مدارا
١۵ - چھ قیامت است جانا کھ بھ عاشقان نمودی دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را
١۶ - ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش پیرانھ سر مکن ھنری ننگ و نام را
١٧ - محرم راز دل شیدای خود کس نمی بینم ز خاص و عام را
١٨ - صبر کن حافظ بھ سختی روز و شب عاقبت روزی بیابی کام را
١٩ - یار مردان خدا باش کھ در کشتی نوح ھست خاکی کھ بھ آبی نخرد طوفان را
٢٠ - برو از خانھ گردون بھ در و نان مطلب کان سیھ کاسھ در آخر بکشد مھمان را
٢١ - ھر کھ را خوابگھ آخر مشتی خاک است گو چھ حاجت کھ بھ افلاک کشی ایوان را
٢٢ - حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را
٢٣ - با دل سنگینت آیا ھیچ درگیرد شبی آه آتشناک و سوز سینھ شبگیر ما
٢۴ - ترسم کھ صرفھ ای نبرد روز بازخواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما
٢۵ - ای شاھد قدسی کھ کشد بند نقابت و ای مرغ بھشتی کھ دھد دانھ و آبت
٢۶ - نبود نقش دو عالم کھ رنگ الفت بود زمانھ طرح محبت نھ این زمان انداخت
٢٧ - سینھ از آتش دل در غم جانانھ بسوخت آتشی بود در این خانھ کھ کاشانھ بسوخت
٢٨ - ھر سر موی مرا با تو ھزاران کار است ما کجاییم و ملامت گر بی کار کجاست
٢٩ - سخن از خرقھ و سجاده چھ گوئی خواجو جام می نوش کھ از صومعھ دورست اینجا
٣٠ - بگذر ای خواجھ و بگذار مرا مست اینجا کھ برون شد دل سرمست من از دست اینجا
٣١ - چون توانم شد از اینجا کھ غمش موی کشان دلم آورد و بھ زنجیر فرو بست اینجا
٣٢ - روی از تو نپیچم وگر از شست تو آید ھمچون مژه در دیده کشم تیغ بلا را
٣٣ - تا چھ دیدست ز من دیده کھ ھردم گوید کاین ھمھ آب رخ از رھگذر ماست ترا
٣۴ - چون از کمند عشق امید خلاص نیست رغبت بود بکشتھ شدن پای بند را
٣۵ - مگذار مطرب را دمی کز چنگ بنھد چنگ را در آبگون ساغر فکن آن آب آتش رنگ را
٣۶ - نداد عشق گریبان بھ دست کس ما را گرفت این می پرزور، چون عسس ما را
٣٧ - مساز رو ترش از گوشمال ما صائب کھ ما بھ تربیت استاد می کنیم ترا
٣٨ - بھ زبان چرب جانا بنواز جان ما را بھ سلام خشک خوش کن دل ناتوان ما را
٣٩ - گلھ فراق گفتم کھ نھ نیک رفت برما بھ کرشمھ م ھر برنھ پس از این زبان ما را
۴٠ - بر سر کرشمھ از دل خبری فرست ما را بھ بھای جان از آن لب شکری فرست ما را
۴١ - بھ غلامی تو ما را بھ جھان خبر برآمد گرھی ز زلف کم کن، کمری فرست ما را
۴٢ - بودیم گوھری بھ تو افتاده رایگان نشناختی تو قیمت ما از سر جفا
۴٣ - جام می تا خط بغداد ده ای یار مرا باز ھم در خط بغداد فکن بار مرا
۴۴ - دامن کعبھ گرفتم دم من درنگرفت درنگیرد چون نبیند دم کردار مرا
۴۵ - لالھ می خورد کھ از پوست برون رفت تو نیز لالھ خوردم کن و از پوست برون آر مرا
۴۶ - گل بھ نیل تو ندارم من و گلگون قدحی می خورم تا ز گل گور دمد خار مرا
۴٧ - گھ گھی آن شکرفشان سرکھ فشان ز لب شدی گرم جگر شدم ز تب سرکھ فشان من کجا
۴٨ - زھر سفر نوش کن اول چو خضر پس برو و چشمھ حیوان طلب
۴٩ - بوی بھار آمد بنال ای بلبل شیرین نفس ور پایبندی ھمچو من ، فریاد می خوان از قفس
۵٠ - گل در بر و می بر کف و معشوق بھ کام است سلطان جھانم بھ چنین روز غلام استطبقه بندی: نمونه های مجاز،

تاریخ : شنبه 6 آذر 1395 | 08:14 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
اضافه های تعلقی :
نگهبان تن - فتراک زین - کنار رود -  بن نیزه - نیروی اسب ها - استدعای دست بوسی - کباب بازار  - فکر عاقبت - برازندگی قامت - وزیر کابینه - پای استاد - شأن استاد - طایفه ی طراران - عزیمت شکار - طرح داستان - لحن داستان - گفتار شخصیت - کداخدای ده - سوراخ پشت بام - زن مشدی حسن - پاچه ی شلوار - سقف مسجد - حوصله ی معلم - حیاط مدرسه - عظمت رستم -  همت حافظ- حکم جلودار - پایمردی مردم - شاخه درخت - تابش نور - نور خورشید -


غیر تعلقی :
کار گیتی - لب رود - سخن سیمرغ - دست قدرت - پای منبر - بال اندیشه - روز پنج شنبه - چشم حقارت - دولت بخت - شیشه ی آرزو - جام تجلی - شهد سخن - سکوت دشت - نگاه غار - گوش جان - باغ خاطر - دل سیاهی - پیکار داد - مبارزه ی حق - توشه ی سفر - افق جنگل -طبقه بندی: انواع اضافات ( تعلقی / غیر تعلقی )،

تاریخ : یکشنبه 30 آبان 1395 | 08:12 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
51- بـه مـلـازمـان سـلـطـان که رساند این دعا را          کـه بـه شـکـر پـادشـاهـی ز نـظر مران گدا را

52- همه  شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی          بـــه پـــیــام آشــنــایــان بــنــوازد آشــنــا را

53- ای  دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش          پـیـرانـه سـر مـکـن هـنـری نـنگ و نام را

54- مـا را بـر آسـتان تو بس حق خدمت است          ای خـواجـه بـازبـیـن بـه تـرحم غلام را

55- حـافـظ مـریـد جـام می است ای صبا برو          وز بـنـده بـنـدگـی بـرسـان شـیـخ جام را

56- بـا دلـارامـی مـرا خاطر خوش است          کـــز دلــم یــک بــاره بــرد آرام را

57- نـنـگـرد دیـگـر بـه سـرو اندر چمن          هـر کـه دید آن سرو سیم اندام را

58- ای صــبــا گــر بــه جــوانــان چـمـن بـازرسـی          خـدمـت مـا بـرسـان سـرو و گـل و ریـحـان را

59- ای کـه بـر مـه کـشـی از عـنـبـر سـارا چـوگان          مـضـطـرب حـال مـگـردان مـن سـرگـردان را

60- مــاه کـنـعـانـی مـن مـسـنـد مـصـر آن تـو شـد          وقــت آن اســت کــه بـدرود کـنـی زنـدان را

61- عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است          عـــاقــلــان دیــوانــه گــردنــد از پــی زنــجــیــر مــا

62- تــیــر آه مــا ز گــردون بــگــذرد حــافــظ خــمــوش          رحــم کــن بــر جــان خــود پـرهـیـز کـن از تـیـر مـا

63- ســاقــی بــه نــور بــاده بــرافـروز جـام مـا          مـطـرب بـگـو کـه کار جهان شد به کام ما

64- مــا در پــیــالـه عـکـس رخ یـار دیـده‌ایـم          ای بـــی‌خـــبــر ز لــذت شــرب مــدام مــا

65- ای بـاد اگـر بـه گـلـشـن احـبـاب بـگـذری          زنــهــار عــرضــه ده بـر جـانـان پـیـام مـا

66- مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است          زان رو ســپــرده‌انـد بـه مـسـتـی زمـام مـا 

67- کــس بـه دور نـرگـسـت طـرفـی نـبـسـت از عـافـیـت          بــه کــه نــفــروشــنــد مـسـتـوری بـه مـسـتـان شـمـا

68- بــخــت خــواب آلــود مـا بـیـدار خـواهـد شـد مـگـر          زان کـــه زد بــر دیــده آبــی روی رخــشــان شــمــا

69-  دل خـــرابـــی مــی‌کــنــد دلــدار را آگــه کــنــیــد          زیــنــهــار ای دوســتــان جــان مــن و جــان شــمـا

70- مــی‌کــنــد حــافــظ دعــایــی بــشــنـو آمـیـنـی بـگـو          روزی مـــا بـــاد لـــعـــل شـــکـــرافـــشـــان شــمــا

71- گـفـتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب          گـفـت در دنـبـال دل ره گـم کند مسکین غریب

72- ای شــاهـد قـدسـی کـه کـشـد بـنـد نـقـابـت          و ای مــرغ بــهـشـتـی کـه دهـد دانـه و آبـت

73- هــر نــالــه و فــریـاد کـه کـردم نـشـنـیـدی          پـیـداسـت نـگـارا کـه بـلـنـد اسـت جـنـابـت

74- تــا در ره پـیـری بـه چـه آیـیـن روی ای دل          بــاری بــه غـلـط صـرف شـد ایـام شـبـابـت

75- ای قــصــر دل افــروز کـه مـنـزلـگـه انـسـی          یـــا رب مـــکـــنـــاد آفــت ایــام خــرابــت

76- نـبـود نـقـش دو عـالـم کـه رنـگ الـفـت بـود          زمـانـه طـرح مـحـبـت نـه ایـن زمان انداخت

77- بــنــفــشــه طـره مـفـتـول خـود گـره مـی‌زد          صـبـا حـکـایـت زلـف تـو در مـیـان انداخت

78- ز شـرم آن کـه بـه روی تـو نـسـبتش کردم          سـمـن بـه دست صبا خاک در دهان انداخت

79- جهان  به کام من اکنون شود که دور زمان          مــرا بـه بـنـدگـی خـواجـه جـهـان انـداخـت

80- سـیـنـه از آتـش دل در غـم جـانـانـه بسوخت          آتـشـی بـود در ایـن خـانـه که کاشانه بسوخت

81- سـوز دل بـیـن کـه ز بـس آتش اشکم دل شمع          دوش بـر مـن ز سـر مـهـر چـو پـروانه بسوخت

82- خـــرقـــه زهـــد مـــرا آب خـــرابـــات بــبــرد          خــانــه عــقـل مـرا آتـش مـیـخـانـه بـسـوخـت

83- حافظ  از دست مده دولت این کشتی نوح          ور نــه طــوفــان حـوادث بـبـرد بـنـیـادت

84- ای نـسـیـم سـحـر آرامـگـه یـار کـجـاسـت          مـنـزل آن مـه عـاشـق کـش عـیـار کجاست

85- بـازپـرسـیـد ز گـیـسـوی شـکن در شکنش          کـایـن دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست 

86- این چه خلدست که چندین همه حورست اینجا          چـه غـم از نـار کـه در دل هـمـه نـورست اینجا

87- بـگـذر ای خـواجـه و بـگـذار مـرا مـسـت ایـنـجا          کـه بـرون شـد دل سـرمـسـت مـن از دست اینجا

88- چـون تـوانـم شـد از ایـنـجا که غمش موی کشان          دلــم آورد و بــه زنــجــیــر فــرو بــســت ایــنـجـا

89- دل مــســکــیــن مـرا نـیـسـت در ایـنـجـا قـدری          زانـک صـد دل چـو دل خـسـتـه مـن هست اینجا

90- نام خواجو مبر ای خواجه درین ورطه که هست          صـد چـو آن خـسـتـهٔ دلـسـوخته در شست اینجا

91- گـــر راه بـــود بـــر ســر کــوی تــو صــبــا را          در بــنــدگــیــت عــرضــه کـنـد قـصـه مـا را

92- چـون بـت رود سـاز مـن چـنگ بساز در زند          مــن بــه فـغـان نـواگـری یـاد دهـم ربـاب را

93- دسـت امـیـد مـن عجب گر به وصال او رسد          پـشـه کـسـی نـدیـد کـو صـیـد کـنـد عقاب را 

94- خـواجـو اگـر ز چـشـم تـو خواب ببرد گو ببر          زانکه ز عشق نرگسش خواب نماند خواب را

95- چـون مـه مـهـربـان مـن تـاب دهـد نـغوله ( زلف )  را          در خـم عـقـربـش نـگـر زهـرهٔ شـب نـقاب را

96- تـا چـه دیـدسـت ز مـن دیـده کـه هردم گوید          کــایــن هــمــه آب رخ از رهـگـذر مـاسـت تـرا 

97- پــیــش لــعــلــت کــه از او آب گــهـر مـیـریـزد          وصــف لــؤلــؤ نــتـوان کـرد کـه لـالـاسـت تـرا 

98- این چه سحرست که در چشم خوشت میبینم          ویـن چـه شورست که در لعل شکر خاست ترا

99- هـمـچـو خـورشـیـد ار بـرآیـد ماه بی مهرم ببام          مــهــر بــفــزایـد ز مـاه طـلـعـتـش بـرجـیـس را

100- مـن نـه آنـم کـه ز کـویـش بـه جـفا برگردم          گـــر بـــرانــد زدر آن حــور پــریــزاد مــرا    
طبقه بندی: استعاره،

تعداد کل صفحات : 81 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...