تبلیغات
ادبستان - سوال تستی
تاریخ : چهارشنبه 18 فروردین 1395 | 08:04 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

۱-  با توجه به در شعر زیر کدام گزینه نادرست است ؟

گر باد پریر خود نرگس بفراخت

دی درع بنفشه نیز بر خاک انداخت

امروز کشید خنجر سوسن از آب

فردا سپر از آتش گل خواهد ساخت

 الف- تناسب                      ب- تشبیه                  ج-  حسن تعلیل             د- استعاره

۲-  قالب شعر زیر در کدام گزینه درست آمده است؟

آتش بوزید و جامهٔ شوم بسوخت

وز شومی شوم نیمهٔ روم بسوخت

بر پای بُدم که شمع را بنشانم

آتش ز سر شمع همه موم بسوخت

۱- دوبیتی                       ۲- قصیده                  ۳- رباعی                  ۴- غزل 

۳-  در شعر زیر کدام آرایه مشهود نیست ؟

باد آمد و گل بر سر میخواران ریخت

یار آمد و می در قدح یاران ریخت

آن عنبر تر رونق عطاران بُرد

و آن نرگس مست خون هشیاران ریخت

             ۱- استعاره                 ۲- تناسب            ۳- ایهام                 ۴- کنایه  

  ۴- در شعر زیر چند واژه ی مشتق وجود دارد؟

هرلحظه غمی به مستمندی رسدت

تیری به جفا به دردمندی رسدت

در کشتن عاشقان از این بیش مکوش

زنهار مبادا که گزندی رسدت

                 ۱ - ۵                    ۲- ۴                 ۳- ۳                 ۴- ۲

 ۵- در بیت زیر همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ... درست است .

جهان دست جفا بگشاد آوخ

وفا را زور بازویی نمانده است

           ۱- اسلوب معادله          ۲- استعاره        ۳- کنایه             ۴- مراعات نظیر

 ۶- در بیت زیر کدام آرایه مشهود نیست ؟

نظر بردار خاقانی ز دونان

جگر می خور که دلجویی نمانده است

   ۱- ایهام تناسب           ۲- کنایه               ۳- تضاد              ۴- تلمیح 

۷-     آرایه ی آمده در کدام گزینه نادرست است؟

  ۱- شام و سحر هست رصددار عمر      زین دو رصد خط امان کس نیافت  ( خط مجازاَ نامه )

 ۲ - و آمد عهدی که ز خرم‌دلان           در همه آفاق نشان کس نیافت  ( عهد : ایهام ) 

 ۳- سوز غم ها کار من کرده است خام      خامی گردون روانم سوخته است ( خام کردن کار : کنایه )

 ۴- در زیر آبنوس شب و روز هیچ دل           شمشادوار تازه و خرم پدید نیست ( دل : مجاز ) 
طبقه بندی: سوال تستی،