تبلیغات
ادبستان - سوال تستی
تاریخ : جمعه 20 فروردین 1395 | 10:51 ق.ظ | نویسنده : سعید غفاری

1. معانی درست كلمه های « طینت ، شرطه ، رواق ، جزمیّت ، ارتجالاً ، بدسگال » به ترتیب در كدام گزینه آمده است؟

1) خلقت ، كشتی ، پیشگاه خانه ، یقین ، دقیقاً ، بدخواه

2) خاك ، دریا ، ایوان ، اراده ، بی درنگ ، دشمن

3) سرشت ، نگهبان ، ایوان ، قطعیّت ، دقیقاً ، بدخواه

4) سرشت ، باد موافق ، پیشگاه خانه ، قطعیّت ، بی درنگ ، بد اندیش
طبقه بندی: سوال تستی، سخنان نغز،