تبلیغات
ادبستان - سؤال تستی
تاریخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 | 11:55 ق.ظ | نویسنده : سعید غفاری
ساختمان فعل کدام گزینه متفاوت هست؟


1- بردن نام خدنگت کام جان شیرین کند    2- ای زیاد لعل میگون تو کام جان لذیذ

3-   کنم چو وصف لب یار ثبت بر کاغذ      4- گر چه آب تیغ او باشد گوارادر مذاق

ساختمان فعل همه گزینه ها به جز ..... یکسان است .

  1- به قیاس درنگنجی و به وصف درنیایی 
 
  2- اگرم برآورد بخت به تخت پادشاهی

  3 - که نه دنیا و آخرت درباخت     
   
   4-دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت

طبقه بندی: سوال تستی،