تبلیغات
ادبستان - سؤال تستی
تاریخ : چهارشنبه 2 تیر 1395 | 11:17 ق.ظ | نویسنده : سعید غفاری

1-  با توجه به بیت «هجران رفیق بخت زبون کسی مباد /خصمی چنین دلیر به خون کسی مباد» نقش کدام گزینه ها با هم  مشترک است ؟

1- هجران - خون         2- هجران - خصم        3- زبون - دلیر             4- رفیق - دلیر


                1- 1و2                2- 2و 3               3- 1و 4                    4- 3و 4  


2- در بیت « این شعله‌های ظاهر و باطن گداز هجر / پیراهن درون و برون کسی مباد » کدام آرایه مشهود نیست؟

               1- تشبیه              2- تناسب            3- تضاد               4- تناقض


3- در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ... کنایه مشهود است .

  1- نعلم به نام جملهٔ اجزا در آتش است          جادوی او به فکر فسون کسی مباد


   2- سر خسرو ز گل گردد گران فرهاد را نازم     که گلگون را به گردن گیرد و از بیستون آرد


3- جام می کشتی نوح است چه پروا داریم           گر چه سیلاب فنا گنبد والا ببرد


 4- دل من کیست که لطف از تو کند گستاخی        بر دهانش زن اگر نام تمنا ببرد
پ= 1 = 3      / 2= 4     / 3= 3 /
طبقه بندی: سوال تستی،