تبلیغات
ادبستان - موازنه و ترصیع
تاریخ : جمعه 25 فروردین 1396 | 09:46 ق.ظ | نویسنده : سعید غفاری
ادبستان2, [13.04.17 02:30]
تفاوت دو آرایه ی #ترصیع_و_موازنه:

اگر در دو قرینه(=جمله های مسجع)بیش از دو سجع به کار رود و تمام سجع ها از نوع زیباترین سجع یعنی متوازی باشند(اشتراک در وزن و حرف آخر)،آرایه ی #ترصیع خواهیم داشت.
و اگر سجع ها از انواع دیگر یا متنوع باشند #موازنه خواهیم داشت.

برای موازنه:

گر عزم جفا داری،سر در رهت اندازم
ور راه وفا گیری،جان در قدمت ریزم

وبرای ترصیع :

ما برون را ننگریم و قال را
ما درون را بنگریم و حال را

نکته:
⇦ ارزش ادبی #ترصیع از #موازنه بیشتر است.
⇦بعضی از ادبا #ترصیع را هم نوعی #موازنه می خوانند که تمام سجع‌های به کار رفته در آن ، #متوازی باشد.

⌛️خودارزیابی:
آرایه موازنه و ترصیع را با دلیل مشخص کنید.

⇦در بدایت،بند و چاه بود،درنهایت
    تخت و گاه بود.

⇦آب چه دانست که او گوهر گوینده شود
   خاک چه دانست که او غمزه ی غمازه شود

⇦بر قدم او قدمی می کشید
    وز قلم او رقمی می کشید

⇦ای منوربه تونجوم جلال
    وی مقرربه تورسوم کمال

⇦مطیع امر توام گر دلم بخواهی سوخت
   اسیر حکم توام گر تنم بخواهی خست

⇦چه فرهادها مرده درکوه ها
    چه حلاج ها رفته بردارها

 : دیوانه را همی‌نشناسد ز هوشیار    
     بیگانه را همی‌بگزیند بر آشنا

: بر دشمنان همی نتوان بود مؤتمن    
     بر دوستان همی نتوان کرد متکا

:بر همت من است سخنهای من دلیل    
     بر نسبت من است سخنهای من گوا

: جهان بی عشق سامانی ندارد    
     فلک بی میل دورانی ندارد

:adabestan2@طبقه بندی: آرایه ادبی،