تبلیغات
ادبستان - نمونه سؤالات زبان فارسی 3 از قسمت نوبت اول
تاریخ : شنبه 16 اردیبهشت 1396 | 09:13 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

باسمه تعالی سؤالات درس زبان فارسی 3 ازقسمت نوبت اول      دبیرستان غیر انتفاعی وقار             نام و نام خانوادگی :

1-  قواعدی که مانع از هم نشینی برخی از واج ها کنار هم می شود قواعد ............... می نامند . 25/0                                                          

2- کدام قواعد ترکیب اجازه ی ساختن گروه های مناسب اسمی و فعلی و قیدی را به ما می دهد . 25/0

3-  زبان شناسان به دستگاه تولید صداها ( واج ها ) ................. می گویند . 25/0

4- در عبارت های زیر کدام قواعد ترکیب رعایت نشده است ؟ 75/0

          الف- کبوتر روزنامه می خواند .                  ب- من به مدرسه می رویم .                   ج-  نویسنده ی آن خواندنی داستان این 

5- واژه ی « دانشمند » » چند هجا دارد و واج های آخرین هجای آن را جدا کنید . 5/0  

 

6- الگوی هجایی واژه ی « آیین » را بنویسید. 25/0

7- جمله ی مستقل را به طور کامل تعریف کنید . 5/0

 

8- در جمله ی مرکب زیر « پایه و پیرو » را دقیقا مشخص کنید . 5/0

                       « کتابی که به من امانت داده بودید ، هنوز پیش من است . »

 

9- هسته ی گروه های موجود در جمله ی زیر را جدا کنید . 5/0

                                                                                                 « هر چهار دانش آموز ممتاز مدرسه آمده بودند . »

 

10- مصوت های واژه ی « دِرو » را بنویسید . 5/0

11- جمله ی « جلد اول شاهنامه را به دوست خود داد ه ام . »  از چند تکواژ تشکیل شده است؟  25/0

12- کدام گزینه نادرست است؟ 5/0

  الف- این که گفتم مشمول حال شما هم می شود .                                     ب- این که گفتم شامل حال شما هم می شود .

13- جمله ی زیر را ویرایش کنید . 5/0

                                                                   « گاهاً او مجبور می شود تلفناًکار هایش را انجام دهد . »

 

13-  کدام جمله از نظر نگارشی نادرست است ؟ 5/0

     الف- هیچ کدام از شما سخنی نگفت .                     ب- بعضی از دانش آموزان خیلی باهوش هستند.          ج- شورا مردم را به مسجد دعوت کرده بودند .

 

14- برای مصدر « خواستن » در اول شخص مفرد دو گونه ی مؤدبانه بنویسید . 5/ 0                                                         

 

15- نوشته های تشریحی با نوشته های تحلیلی چه تفاوتی دارد؟ 5/0

 

16- نوع نگارش متن زیر را مشخص کنید. 5/0

  « اتاق نسبتاً بزرگ بود با دو پنجره به سمت آفتاب و پرده هایی رنگ و رو رفته و در گوشه ای از اتاق یک میز گرد و دو تا صندلی بود . »

17-  درس « تربیت انسانی و سنت ملّی ما  »چه نوع مقاله ای است ؟ چرا ؟ 5/0

 

18-  نوع « ان » را در واژه های زیر بنویسید . 1

              الف-   گیلان                                          ب-   کوهان                           ج- شادان                                د- پاییزان           

19- نوع زمان فعل های زیر را بنویسید  . 1

                دوخته نمی شد                                     بیایند                                 داشتند می رفتند                                     نشانده بود  

20-  با رعایت زمان و شخص ، شکل گذرای فعل های زیر را بنویسید . 75/0

        رفته است :                                                          دارد  می پرد :                                                        خواهد پوسید :           

21-  جمله ی « هر انسان آزاده ی ایرانی از دیر باز آزادگی را از جان و دل می ستاید . » را به شکل مجهول بنویسید . 5/0

 

22- با توجه به جمله ی « من این کلاس را بیشتر دوست دارم . » به پرسش های زیر پاسخ دهید .

الف-  نوع ساختمان فعل را بنویسید . 25/0                           ب- بن ماضی فعل را بنویسید. 25/0                         ج- حمله چند جزئی است/ 25/0 

24-  واژه های زیر در گذر زمانکدام وضعیت را پذرفته اند؟ 1

        خوالیگر                                                   تماشا                                                   دیوار                                         سفینه

25- شیوه ی بلاغی چیست ؟ 5/0

 

26-   از منابع کتاب خانه ای که در نوشتن زندگی نامه  مورد استفاده قرار می گیرد ، دو مورد را ذکر کنید. 5/0

 

27- به چه نوع زندگی نامه ها « رمان گونه » می گویند. 5/0

28-  غلط های املایی را بیابید و شکل درست آن ها را بنویسید. 1

مثابه و مانند  -  نمایش نامه ی مکبس  -   وصال و فراغ  - حظّ و بهره  - تعصّب و قرض ورزی  - سیاق مطلب  - شهر خواف  - معادل و هم تراز  -  مهیب و وحشتناک

 

29-  منظور از بازگردانی چیست؟ 5/0

 

30- در بازنویسی ضمن حفظ محتوا و پیام ، چه تغییراتی در نوشته ایجاد می شود؟ ( دو مورد ) 5/0

 

 

31- بیت « افسرده مباش اگر نه سنگی        رهوارتر آ، اگر نه لنگی  » را بازگردانی کنید. 5/0

 

32- شیوه های ساخت واژه های جدید را با ذکر مثال بنویسید . 5/1

 

 

 33- نمودار جمله های زیر را رسم کنید 5/1 

     الف- مرحمت شما زیاد                                                                             ب-  انسانیت یعنی بخشش  

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                                                                  آیینه ی دلتان  پاکتر باد             
طبقه بندی: سؤال،