تبلیغات
ادبستان - نمونه سؤالات زبان فارسی 3 از قسمت نوبت دوم
تاریخ : شنبه 16 اردیبهشت 1396 | 09:16 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

باسمه تعالی سؤالات درس زبان فارسی 3  دبیرستان  غیر انتفاعی وقار از قسمت نوبت دوم -               نام و نام خانوادگی :

الف دستور ( 8 )

1- شاخص را تعریف کنید و بنویسید شاخص ها از نظر نوع کلمه ، چه نوع کلمه ای هستند ؟ 1

 

2- با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

     « استاد علی اکبر دهخدا ، علامه ی بزرگ ، با تدوین لغت نامه ، خدمت فرهنگی و ادبی بی نظیری انجام داده است . » 

الف-  شاخص را مشخص کنید . 25/ 0

ب- نقش های تبعی موجوددر عبارت را پیدا کنید و نوعشان را بنویسید .  5/0

3- مفرد واژه ها ی « مکاتب »  و « شهود »   -  و جمع مکسر واژه ها ی « سانحه » و « حکم » را بنویسید.  1

 

4- نقش دستوری واژه های مشخص شده در عبارت « دل بستگی شما به مطالعه ی کتاب را می ستایم . » را بنویسید . 5/0 

 

5-  در گروه اسمی « چراغ نیم مرده ی شبانان » هسته و نوع وابسته ها ی آن  را مشخص کنید .  1

 

6- با توجه به عبارت زیر به پرسش ها ی زیر پاسخ دهید . 5/0

  « سروده های کوتاه و عمیق رابیندرانات تاگور، شهرت جهانی دارد. این نوشته ها لبریز از نکته های بسیار لطیف و بدیع هستند. »

الف- کدام واژه متمم اسمی است ؟                                                 ب- کدام واژه قید صفت است؟                                 

7- با توجه به عبارت « جلد نسبتاً زیبای کتاب سارا به رنگ آبی آسمانی  است . » به پرسش ها پاسخ دهید. 75/0

الف- کدام واژه « مضاف الیه مضاف الیه » است؟                          ب- کدام واژه « صفت صفت » است؟                   ج- کدام واژه « قید صفت » است؟

8- در جمله ی « دبیر محترم ادبیات فارسی یک بیت شعر از نویسنده ی کتاب موسیقی شعر ، دکتر شفیعی کدکنی ، را خواند . » ممیّز را مشخص کنید. 25/0

9- نمودار« وابسته های وابسته » رادر گروه های اسمی زیر را رسم کنید. 75/0

               پنج طاقه پارچه                                                      واژه های غلط کدام سطر                                         رنگ آبی پنجره های مدرسه

10- نوع ساختمان واژه های زیر را تعیین کنید.  1

                    تنگ حوصله                                ناودان                                   بهاره                              دستگاه

11- برای ساخت های زیر مثال بزنید. 5/0  

  الف- اسم + اسم = اسم  ( .....................................)                                    ضمیر + بن مضارع = صفت ( ............................................)

ب- زبان شناسی ( 4)

13- در هر کدام از موارد زیر از کدام نقش های زبان استفاده شده است؟ 5/0

الف- وقتی با خود می گوییم:« من امسال حتماً در کنکور دانشگاه تهران قبول می شوم . »

ب- وقتی در چارچوب مفاهیم عام و انتزاعی در باره ی جهان می اندیشیمو به احکام علمی دست می یابیم . »

 

14- بیت های زیر کدام سخن منظوم است و کدام شعر منظوم ؟ چرا ؟ 1

  الف- ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد              از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران

 

  ب-   بفرمود تا زین بر اسب سیاه                             نهادند و بردند نزدیک شاه 

 

15- درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. 5/0

الف- محمل اندیشه اساسی ترین نقش زبان است .                     ب- ما هر چهار نقش زبان را در کودکی به عنوان بخشی از فرایندرشد طبیعی خود فرا می گیریم.

16- هدف ازهر ارتباط زبانی می تواند ......................باشد یا ..................................در میان افراد یک جامعه ی زبانی . 5/0

17- ساخت های صوری زبان کدام ها هستند ؟ نام ببرید. 75/0

 

18- در عبارت « روح موجودات یک پدیده ی الهی است و اثبات آن تنها به یاری وحی الهی ممکن است » از کدام یک از نقش های زبان استفاده شده است؟ 5/0

 

19- کدام یک از نقش های زبان کارکرد اجتماعی بیشتری دارد/ 25/0

ج- نگارش ( 5 )

20- کدام گزینه جزء منابع فرعی نیست؟ 5/0

         الف- فهرست ها                        ب- کتاب شناسی ها                  ج- چکیده ها                         د- سال نامه ها

21- کدام یک از آثار زیر ، سرگذشت نامه نیست ؟ 5/0

        الف- الفهرست                            ب- ریحانه الادب                              ج- نفحات الانس                      د- چشمه ی روشن

22- دایره المعارف را تعریف کنید و دو تا از دایره المعارف های چند دانشی که قرن ها پیش نگاشته شده نام ببرید . 5/0  

23- فواید منابع دیداری و شنیداری را ذکر کنید . 5/0

24-   نفحات الانس و لباب الالباب اثر کیست/ 5/0

25- فهرست مقالات فارسی اثر ....................... و به ترتیب .................. و فهرست کتاب های چاپی فارسی اثر ....................... و به ترتیب .................. تنظیم شده است. 1 

26- یکی از شیوه های طنز پردازی تقلید از آثار ادبی یا ........................... است . 5/0

27- کدام یک از آرایه های زیر بر تأثیر جمله ی « محبت دل را به مهمانی شکفتن می برد. » افزوده است؟ 5/0

     الف- جان بخشی                                    ب- تشبیه                            ج- ایهام                              د- جناس 

28-اساس همه ی طنز ها ................................................ است . 25/0 

29- یکی از کارکردهای نثر هنری و عاطفی را ذکر کنید. 25/0

 

د- املا و بیاموزیم ( 3 )

30- غلط های املایی را در بین گروه های اسمی زیر بیابید و شکل درست آن ها را بنویسید. 5/1

 « سقت و اطمینان  - حلاوت سخن ثواب و مصلحت  - زیان دیده و قرامت زده  -  ظلمانی و موحش راقم ستور  - اضطراب و بی حوصلگی  - به زودی و عن غریب - 

مضیف و مهمان سرا کلمه ی مهمل  - قایت الغصوای تاریخ -  نفس ناطقه ورطه و مهلکه  »

 

31- در بیت زیر فرایند های واجی کاهش را مشخص کنید . 5/0 

     بعد از خدای هرچه پرستند هیچ نیست           بی دولت آن که بر همه هیچ اختیار کرد  

 

32-  اختلاف تلفظ ( فرآیند های واجی ) به دلیل ویژگی های ........................... است و در طول زمان اتفاق می افتد . 25/0

33- تلفظ درست واژه های زیر را مشخص کنید . 5/0

                            خَجِل   / خِجِل                                                                    مُفاد / مَفاد 

34-  کدام واژه دو تلفظی نیست؟  25/0

                  الف- مستمند                          ب- آسمان                       ج- استفاده                               د- یادگار

 

                                                                                     گل های اندیشه تان بارور تر باد غفاری                                         
طبقه بندی: سؤال،