تاریخ : شنبه 16 اردیبهشت 1396 | 10:16 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

باسمه تعالی سؤالات درس زبان فارسی 3  دبیرستان  غیر انتفاعی وقار از قسمت نوبت دوم -               نام و نام خانوادگی :

الف دستور ( 8 )

1- شاخص را تعریف کنید و بنویسید شاخص ها از نظر نوع کلمه ، چه نوع کلمه ای هستند ؟ 1

 

2- با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

     « استاد علی اکبر دهخدا ، علامه ی بزرگ ، با تدوین لغت نامه ، خدمت فرهنگی و ادبی بی نظیری انجام داده است . » 

الف-  شاخص را مشخص کنید . 25/ 0

ب- نقش های تبعی موجوددر عبارت را پیدا کنید و نوعشان را بنویسید .  5/0

3- مفرد واژه ها ی « مکاتب »  و « شهود »   -  و جمع مکسر واژه ها ی « سانحه » و « حکم » را بنویسید.  1

 

4- نقش دستوری واژه های مشخص شده در عبارت « دل بستگی شما به مطالعه ی کتاب را می ستایم . » را بنویسید . 5/0 

 

5-  در گروه اسمی « چراغ نیم مرده ی شبانان » هسته و نوع وابسته ها ی آن  را مشخص کنید .  1

 

6- با توجه به عبارت زیر به پرسش ها ی زیر پاسخ دهید . 5/0

  « سروده های کوتاه و عمیق رابیندرانات تاگور، شهرت جهانی دارد. این نوشته ها لبریز از نکته های بسیار لطیف و بدیع هستند. »

الف- کدام واژه متمم اسمی است ؟                                                 ب- کدام واژه قید صفت است؟                                 

7- با توجه به عبارت « جلد نسبتاً زیبای کتاب سارا به رنگ آبی آسمانی  است . » به پرسش ها پاسخ دهید. 75/0

الف- کدام واژه « مضاف الیه مضاف الیه » است؟                          ب- کدام واژه « صفت صفت » است؟                   ج- کدام واژه « قید صفت » است؟

8- در جمله ی « دبیر محترم ادبیات فارسی یک بیت شعر از نویسنده ی کتاب موسیقی شعر ، دکتر شفیعی کدکنی ، را خواند . » ممیّز را مشخص کنید. 25/0

9- نمودار« وابسته های وابسته » رادر گروه های اسمی زیر را رسم کنید. 75/0

               پنج طاقه پارچه                                                      واژه های غلط کدام سطر                                         رنگ آبی پنجره های مدرسه

10- نوع ساختمان واژه های زیر را تعیین کنید.  1

                    تنگ حوصله                                ناودان                                   بهاره                              دستگاه

11- برای ساخت های زیر مثال بزنید. 5/0  

  الف- اسم + اسم = اسم  ( .....................................)                                    ضمیر + بن مضارع = صفت ( ............................................)

ب- زبان شناسی ( 4)

13- در هر کدام از موارد زیر از کدام نقش های زبان استفاده شده است؟ 5/0

الف- وقتی با خود می گوییم:« من امسال حتماً در کنکور دانشگاه تهران قبول می شوم . »

ب- وقتی در چارچوب مفاهیم عام و انتزاعی در باره ی جهان می اندیشیمو به احکام علمی دست می یابیم . »

 

14- بیت های زیر کدام سخن منظوم است و کدام شعر منظوم ؟ چرا ؟ 1

  الف- ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد              از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران

 

  ب-   بفرمود تا زین بر اسب سیاه                             نهادند و بردند نزدیک شاه 

 

15- درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. 5/0

الف- محمل اندیشه اساسی ترین نقش زبان است .                     ب- ما هر چهار نقش زبان را در کودکی به عنوان بخشی از فرایندرشد طبیعی خود فرا می گیریم.

16- هدف ازهر ارتباط زبانی می تواند ......................باشد یا ..................................در میان افراد یک جامعه ی زبانی . 5/0

17- ساخت های صوری زبان کدام ها هستند ؟ نام ببرید. 75/0

 

18- در عبارت « روح موجودات یک پدیده ی الهی است و اثبات آن تنها به یاری وحی الهی ممکن است » از کدام یک از نقش های زبان استفاده شده است؟ 5/0

 

19- کدام یک از نقش های زبان کارکرد اجتماعی بیشتری دارد/ 25/0

ج- نگارش ( 5 )

20- کدام گزینه جزء منابع فرعی نیست؟ 5/0

         الف- فهرست ها                        ب- کتاب شناسی ها                  ج- چکیده ها                         د- سال نامه ها

21- کدام یک از آثار زیر ، سرگذشت نامه نیست ؟ 5/0

        الف- الفهرست                            ب- ریحانه الادب                              ج- نفحات الانس                      د- چشمه ی روشن

22- دایره المعارف را تعریف کنید و دو تا از دایره المعارف های چند دانشی که قرن ها پیش نگاشته شده نام ببرید . 5/0  

23- فواید منابع دیداری و شنیداری را ذکر کنید . 5/0

24-   نفحات الانس و لباب الالباب اثر کیست/ 5/0

25- فهرست مقالات فارسی اثر ....................... و به ترتیب .................. و فهرست کتاب های چاپی فارسی اثر ....................... و به ترتیب .................. تنظیم شده است. 1 

26- یکی از شیوه های طنز پردازی تقلید از آثار ادبی یا ........................... است . 5/0

27- کدام یک از آرایه های زیر بر تأثیر جمله ی « محبت دل را به مهمانی شکفتن می برد. » افزوده است؟ 5/0

     الف- جان بخشی                                    ب- تشبیه                            ج- ایهام                              د- جناس 

28-اساس همه ی طنز ها ................................................ است . 25/0 

29- یکی از کارکردهای نثر هنری و عاطفی را ذکر کنید. 25/0

 

د- املا و بیاموزیم ( 3 )

30- غلط های املایی را در بین گروه های اسمی زیر بیابید و شکل درست آن ها را بنویسید. 5/1

 « سقت و اطمینان  - حلاوت سخن ثواب و مصلحت  - زیان دیده و قرامت زده  -  ظلمانی و موحش راقم ستور  - اضطراب و بی حوصلگی  - به زودی و عن غریب - 

مضیف و مهمان سرا کلمه ی مهمل  - قایت الغصوای تاریخ -  نفس ناطقه ورطه و مهلکه  »

 

31- در بیت زیر فرایند های واجی کاهش را مشخص کنید . 5/0 

     بعد از خدای هرچه پرستند هیچ نیست           بی دولت آن که بر همه هیچ اختیار کرد  

 

32-  اختلاف تلفظ ( فرآیند های واجی ) به دلیل ویژگی های ........................... است و در طول زمان اتفاق می افتد . 25/0

33- تلفظ درست واژه های زیر را مشخص کنید . 5/0

                            خَجِل   / خِجِل                                                                    مُفاد / مَفاد 

34-  کدام واژه دو تلفظی نیست؟  25/0

                  الف- مستمند                          ب- آسمان                       ج- استفاده                               د- یادگار

 

                                                                                     گل های اندیشه تان بارور تر باد غفاری                                         
طبقه بندی: سؤال،

تاریخ : شنبه 16 اردیبهشت 1396 | 10:13 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

باسمه تعالی سؤالات درس زبان فارسی 3 ازقسمت نوبت اول      دبیرستان غیر انتفاعی وقار             نام و نام خانوادگی :

1-  قواعدی که مانع از هم نشینی برخی از واج ها کنار هم می شود قواعد ............... می نامند . 25/0                                                          

2- کدام قواعد ترکیب اجازه ی ساختن گروه های مناسب اسمی و فعلی و قیدی را به ما می دهد . 25/0

3-  زبان شناسان به دستگاه تولید صداها ( واج ها ) ................. می گویند . 25/0

4- در عبارت های زیر کدام قواعد ترکیب رعایت نشده است ؟ 75/0

          الف- کبوتر روزنامه می خواند .                  ب- من به مدرسه می رویم .                   ج-  نویسنده ی آن خواندنی داستان این 

5- واژه ی « دانشمند » » چند هجا دارد و واج های آخرین هجای آن را جدا کنید . 5/0  

 

6- الگوی هجایی واژه ی « آیین » را بنویسید. 25/0

7- جمله ی مستقل را به طور کامل تعریف کنید . 5/0

 

8- در جمله ی مرکب زیر « پایه و پیرو » را دقیقا مشخص کنید . 5/0

                       « کتابی که به من امانت داده بودید ، هنوز پیش من است . »

 

9- هسته ی گروه های موجود در جمله ی زیر را جدا کنید . 5/0

                                                                                                 « هر چهار دانش آموز ممتاز مدرسه آمده بودند . »

 

10- مصوت های واژه ی « دِرو » را بنویسید . 5/0

11- جمله ی « جلد اول شاهنامه را به دوست خود داد ه ام . »  از چند تکواژ تشکیل شده است؟  25/0

12- کدام گزینه نادرست است؟ 5/0

  الف- این که گفتم مشمول حال شما هم می شود .                                     ب- این که گفتم شامل حال شما هم می شود .

13- جمله ی زیر را ویرایش کنید . 5/0

                                                                   « گاهاً او مجبور می شود تلفناًکار هایش را انجام دهد . »

 

13-  کدام جمله از نظر نگارشی نادرست است ؟ 5/0

     الف- هیچ کدام از شما سخنی نگفت .                     ب- بعضی از دانش آموزان خیلی باهوش هستند.          ج- شورا مردم را به مسجد دعوت کرده بودند .

 

14- برای مصدر « خواستن » در اول شخص مفرد دو گونه ی مؤدبانه بنویسید . 5/ 0                                                         

 

15- نوشته های تشریحی با نوشته های تحلیلی چه تفاوتی دارد؟ 5/0

 

16- نوع نگارش متن زیر را مشخص کنید. 5/0

  « اتاق نسبتاً بزرگ بود با دو پنجره به سمت آفتاب و پرده هایی رنگ و رو رفته و در گوشه ای از اتاق یک میز گرد و دو تا صندلی بود . »

17-  درس « تربیت انسانی و سنت ملّی ما  »چه نوع مقاله ای است ؟ چرا ؟ 5/0

 

18-  نوع « ان » را در واژه های زیر بنویسید . 1

              الف-   گیلان                                          ب-   کوهان                           ج- شادان                                د- پاییزان           

19- نوع زمان فعل های زیر را بنویسید  . 1

                دوخته نمی شد                                     بیایند                                 داشتند می رفتند                                     نشانده بود  

20-  با رعایت زمان و شخص ، شکل گذرای فعل های زیر را بنویسید . 75/0

        رفته است :                                                          دارد  می پرد :                                                        خواهد پوسید :           

21-  جمله ی « هر انسان آزاده ی ایرانی از دیر باز آزادگی را از جان و دل می ستاید . » را به شکل مجهول بنویسید . 5/0

 

22- با توجه به جمله ی « من این کلاس را بیشتر دوست دارم . » به پرسش های زیر پاسخ دهید .

الف-  نوع ساختمان فعل را بنویسید . 25/0                           ب- بن ماضی فعل را بنویسید. 25/0                         ج- حمله چند جزئی است/ 25/0 

24-  واژه های زیر در گذر زمانکدام وضعیت را پذرفته اند؟ 1

        خوالیگر                                                   تماشا                                                   دیوار                                         سفینه

25- شیوه ی بلاغی چیست ؟ 5/0

 

26-   از منابع کتاب خانه ای که در نوشتن زندگی نامه  مورد استفاده قرار می گیرد ، دو مورد را ذکر کنید. 5/0

 

27- به چه نوع زندگی نامه ها « رمان گونه » می گویند. 5/0

28-  غلط های املایی را بیابید و شکل درست آن ها را بنویسید. 1

مثابه و مانند  -  نمایش نامه ی مکبس  -   وصال و فراغ  - حظّ و بهره  - تعصّب و قرض ورزی  - سیاق مطلب  - شهر خواف  - معادل و هم تراز  -  مهیب و وحشتناک

 

29-  منظور از بازگردانی چیست؟ 5/0

 

30- در بازنویسی ضمن حفظ محتوا و پیام ، چه تغییراتی در نوشته ایجاد می شود؟ ( دو مورد ) 5/0

 

 

31- بیت « افسرده مباش اگر نه سنگی        رهوارتر آ، اگر نه لنگی  » را بازگردانی کنید. 5/0

 

32- شیوه های ساخت واژه های جدید را با ذکر مثال بنویسید . 5/1

 

 

 33- نمودار جمله های زیر را رسم کنید 5/1 

     الف- مرحمت شما زیاد                                                                             ب-  انسانیت یعنی بخشش  

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                                                                  آیینه ی دلتان  پاکتر باد             
طبقه بندی: سؤال،

تاریخ : جمعه 14 فروردین 1394 | 09:32 ق.ظ | نویسنده : سعید غفاری

تست درس ششم  زبان وادبیات فارسی عمومی سال چهارم دبیرستان

- در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ... کنایه دیده می شود.

  1- از در درآمدی و من از خود به در شدم          گویی کز این جهان به جهان درگر شدم

  2- چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب           مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم 

  3-  بیزارم از وفای تو ، یک روز و یک زمان         مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم

  4- دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست       چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم 

- همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ... در بیت زیر مشاهده می شود.

          « چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب / مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم »

  1- ایهام                   2- تشبیه               3-  استعاره                          4- کنایه

- کدام آرایه در بیت « تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم / از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم » دیده نمی شود؟

    1- مجاز             2- لف و نشر                  3- تناسب            4-   ایهام

- بیت « گویند روی سرخ تو ، سعدی که زرد کرد/ اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم » چند جمله است؟

  1- سه جمله              2- چهار جمله                    3-  پنج جمله               4- شش جمله

- در میان ابیات زیر، کدام گزینه ها با هم هم مفهوم هستند؟

1- او را خود التفات نبودی به صید من            من خویشتن اسیر کمند نظر شدم

2- دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست             چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم

3- ما خود نمی رویم دوان از قفای دوست          آن خود می برد که ما به کمند وی اندریم

4- من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت        کاوّل نظر به دیدن او دیده ور شدم

   1-  یک و دو                  2-  یک و سه                   3- دو و سه                    4- چهار و یک

- مفهوم « چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب / مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم» با کدام گزینه یکسان است؟

  1- پرتو خورشید عشق بر همه افتد و لیک       سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود

  2-  گرنگهی دوستوار بر طرف ما کنی          حقّه همان کیمیاست وین مس ما زر شود

  3- گر دگر را شکیب هست زدیدار دوست       من نتوانم گرفت بر سر آتش قرار

  4- دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست           چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم

- در بیت «من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت / کاوّل نظر به دیدن او دیده ور شدم » همه ی آرایه ها به جز .... دیده می شود.

 1- تناسب                   2- ایهام تناسب               3-  استعاره                 4-  نغمه ی حروف

- همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ... با هم هم مفهوم هستند.

  1- گویند روی سرخ تو ، سعدی که زرد کرد          اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم

2- چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب         مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم

3-  بیزارم از وفای تو ، یک روز و یک زمان     مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم

4- چون شبنم بیفتاد مسکین و خرد           به مهر آسمانش به عیّوق برد

- مفهوم مقابل بیت « چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب / مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم » در مصراع دوم کدام گزینه آمده است؟

1- گویند روی سرخ تو ، سعدی که زرد کرد       اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم

2- هین و هین ای راه رو بیگاه شد       آفتاب عمر سوی چاه شد

3-  از جرعه ی تو خاک زمین درّولعل یافت       بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم

4- چون به زمین آفتاب در نگرد زآسمان        شبنم افتاده را سر به فلک بر شود

- همه ی گزینه ها به جز گزینه ی... در بیت « گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد / اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم » دیده می شود.

1- ایهام تناسب                 2- تشبیه                      3- استعاره               4-  حسن تعلیل

- معنی مقابل « از در درآمدی » در کدام گزینه آمده است؟

1- جان از بر براید چون از درم در آیی                 لب را به جای جانی بنشان که کدخدایی 

2- بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید          روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید

3-  از در درآمدی و من از خود به در شدم             گویی کزاین جهان به جهان دگر شدم

4- کسی در نیامدست بدین خوبی از دری              دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری

- کدام آرایه در بیت « دستم نداد قوّت رفتن به پیش دوست / چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم » دیده نمی شود؟  

1- کنایه                        2- تضاد                  3- واج آرایی                  4-  اسلوب معادله

- در کدام گزینه آرایه ی تشبیه مشاهده نمی شود؟

1- او را خود التفات نبودی به صید من            من خویشتن اسیر کمند نظر شدم

2- چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب          مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم

3- گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد        اکسیر عشق بر مسم افتاد وزر شدم

4-  زآشفتگی حال من آگاه کی شود        آن را که دل نگشت گرفتار این کمند

- معنی امده در کدام گزینه نادرست است؟

     1- دستم نداد: امکان پذیر نشد .                                        2- من بی خبر شدم : بی هوش شدم وبی خبر ماندم      

    3-  چندی به سر شدم : با سر بر زمین خوردم                         4- دیده ور شدم : چشمم باز شد و زیبایی ها را دیدم

- در بیت « از در درآمدی و من از خود به در شدم / گویی کز این جهان به جهان دگر شدم » کدام گزینه دیده نمی شود؟

            1-  تشخیص                    2- تشبیه                      3- کنایه                       4- تضاد

 

  - کدام گزینه مفهوم متضاد با بیت « از در در آمدی و من از خود به در شدم / گویی کز این جهان به جهان دگر شدم » دارد؟       

       1-  کاشکی آدم به رجعت در جهان باز آمدی         تا به مرگ این خلف بر مرد و زن بگریستی

     2- گفتم ببینم روی او یا راه یابم سوی او     رفتم زجان در کوی او وزجان و تن باز آمدم

     3- نشستم تا برون آیی خرامان          تو بیرون آمدی من رفتم از هوش

    4- جان از برم برآید چون از درم در آیی        لب را به جای جانی بنشان که کدخدایی

  -       

 
طبقه بندی: سؤال،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic