تاریخ : جمعه 25 فروردین 1396 | 06:36 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاریطبقه بندی: سوال تستی،

تاریخ : جمعه 25 فروردین 1396 | 06:12 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
با توجه به بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟
آبها آیینهٔ سرو خرامان تواند          بادها مشاطهٔ زلف پریشان تواند

الف- استعاره                   ب- تشبیه                   ج- مراعات نظیر                 د- حسن تعلیلطبقه بندی: آرایه ادبی، سوال تستی،

تاریخ : یکشنبه 25 مهر 1395 | 09:14 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
در کدام بیت ، استاد شهریار ایهام به کار برده است؟

1- یا رب مباد کز پا جانان من بیفتد                      درد و بلای او کاش بر جان من بیفتد
2-من چون ز پا بیفتم درمان درد من اوست            درد آن بود که از پا درمان من بیفتد
3-یک عمر گریه کردم ای آسمان روا نیست            دردانه ام ز چشم گریان من بیفتد
4-ماهم به انتقام ظلمی که کرده با من                 ترسم به درد عشق و هجران من بیفتد
طبقه بندی: سوال تستی،

تاریخ : سه شنبه 2 شهریور 1395 | 02:26 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

در بیت زیر جمله ها به ترتیب چند جزئی هستند ؟

مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد

تو یکی بپرس از این غم که به من چه کار دارد

الف- چهار جزئی با مفعول و متمم ، چهار جزئی با مفعول و متمم ، دو جزئی

ب- چهر جزئی با مفعول و مسند ، چهار جزئی با متمم و مسند ، سه جزئی با مسند

ج- چهار جزئی با مفعول و مسند ، چهار جزئی با مفعول و متمم ، دو جزئی

د- سه جزئی با مفعول ، سه جزئی با مفعول ، سه جزئی با متمم
طبقه بندی: سوال تستی،

تاریخ : سه شنبه 15 تیر 1395 | 01:15 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ... واژه ای وجود دارد که در گذر زمان تغییر معنا پیدا کرده است؟

1- خیز غوغای بهارست که پروانه شویم             غنچه شوخ پر از شکر و شیر آمده است

2- همه بومها پر ز نخجیر گشت             بجوی آبها چون می و شیر گشت

3-بی‌نقش صحیفه چند خوانی             بی آب سفینه چند رانی

4- چو بشنید سیندخت سوگند او           همان راست گفتار و پیوند او


پ= 2

شوخ  - سفینه - سوگند
طبقه بندی: سوال تستی،

تاریخ : سه شنبه 15 تیر 1395 | 01:00 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ... غلط املایی وجود ندارد.

1-شهری به تو یار است و غریب این همه محروم      ای شاه به نازم دل درویش نوازت

 

2- صد دشت و دمن صاف و طراز آمد و یک بار       ای جاده انصاف ندیدیم ترازت


3- بر سردر عمارت مشروطه یادگار          نقش به خون نشسته عدل مظفر است


4- طبع من بلبل گلزار صفا بود و صفی     که چو مرغان بهشتی به صفیر آمده است

پ= 2
طبقه بندی: سوال تستی،

تاریخ : سه شنبه 15 تیر 1395 | 12:47 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

آرایه های آمده در کدام گزینه نادرست است؟

1- شور فرهاد و عشوه شیرین/ زنده کردی به شور و شهنازت( ایهام - جناس تام - تلمیح - نغمه ی حروف )


2- سوز و سازت به اشک من ماند /که کشد پرده از رخ رازت (جناس - تشبیه - تشخیص - کنایه )


3- ای جگر گوشه کیست دمسازت /با جگر حرف میزند سازت (کنایه - تشخیص - ایهام تناسب - استعاره )


4- گنجینه رازی است به هر مویت و زان موی/ هر چنبره ماری است به گنجینه رازت( تشبیه - جناس تام - تکرار - تناسب )پ= 4
طبقه بندی: سوال تستی،

تاریخ : سه شنبه 15 تیر 1395 | 12:27 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی... ضمیر « ت » نقش یکسان دارد.

1- خواهم همه شب خلق به نالیدن شبگیر

                   از خواب برآرم که نبینند به خوابت

2- ای چشم خمارین که کشد سرمه خوابت

                 وی جام بلورین که خورد باده نابت

3- عکسی به خلایق فکن ای نقش حقایق

                     تا چند بخوانیم به اوراق کتابت

4- چون من ای مرغ عالم ملکوت

                  کی شکسته است بال پروازت
طبقه بندی: سوال تستی،

تاریخ : چهارشنبه 2 تیر 1395 | 12:17 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

1-  با توجه به بیت «هجران رفیق بخت زبون کسی مباد /خصمی چنین دلیر به خون کسی مباد» نقش کدام گزینه ها با هم  مشترک است ؟

1- هجران - خون         2- هجران - خصم        3- زبون - دلیر             4- رفیق - دلیر


                1- 1و2                2- 2و 3               3- 1و 4                    4- 3و 4  


2- در بیت « این شعله‌های ظاهر و باطن گداز هجر / پیراهن درون و برون کسی مباد » کدام آرایه مشهود نیست؟

               1- تشبیه              2- تناسب            3- تضاد               4- تناقض


3- در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ... کنایه مشهود است .

  1- نعلم به نام جملهٔ اجزا در آتش است          جادوی او به فکر فسون کسی مباد


   2- سر خسرو ز گل گردد گران فرهاد را نازم     که گلگون را به گردن گیرد و از بیستون آرد


3- جام می کشتی نوح است چه پروا داریم           گر چه سیلاب فنا گنبد والا ببرد


 4- دل من کیست که لطف از تو کند گستاخی        بر دهانش زن اگر نام تمنا ببرد
پ= 1 = 3      / 2= 4     / 3= 3 /
طبقه بندی: سوال تستی،

تاریخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 | 12:55 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری
ساختمان فعل کدام گزینه متفاوت هست؟


1- بردن نام خدنگت کام جان شیرین کند    2- ای زیاد لعل میگون تو کام جان لذیذ

3-   کنم چو وصف لب یار ثبت بر کاغذ      4- گر چه آب تیغ او باشد گوارادر مذاق

ساختمان فعل همه گزینه ها به جز ..... یکسان است .

  1- به قیاس درنگنجی و به وصف درنیایی 
 
  2- اگرم برآورد بخت به تخت پادشاهی

  3 - که نه دنیا و آخرت درباخت     
   
   4-دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت

طبقه بندی: سوال تستی،

تاریخ : شنبه 22 خرداد 1395 | 12:47 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

- همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ... هم مفهوم است .

1- خون شد ز اشک ما دل سنگین کوهسار

           وان سست مهر بردل سختش اثر نکرد

2- گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم

           چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد

3- زهی اندک وفای سست پیمان

                 که آن سنگین دل نامهربانست

4- فراق را دلی از سنگ سختتر باید

           مرا دلیست که با شوق بر نمی‌آید
پ= 4

طبقه بندی: سوال تستی،

تاریخ : شنبه 22 خرداد 1395 | 12:32 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

- همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ... با بیت   «کی بمنزل ره بری تا نگذری از خویش ازآنک/

ترک هستی در ره مستی نخستین منزلست» هم مفهوم است .


1- اگر بکوی خرابات می‌کنی مسکن

           نخست خانه ی هستی خراب باید کرد

2- برخط عشق ماه رخان چون قلم کسی

            ننهاد سر که همچو قلم ترک سر نکرد

3- هر کو چو شمع ز آتش دل تاج سر نکرد

                 سر در میان مجلس عشاق برنکرد

4- برخط عشق ماه رخان چون قلم کسی

             ننهاد سر که همچو قلم ترک سرنکرد


پ= 3
طبقه بندی: سوال تستی،

تاریخ : شنبه 22 خرداد 1395 | 12:26 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

با توجه به بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟

هرکه مجنون نیست از احوال لیلی غافلست

وانکه مجنون را بچشم عقل بیند عاقلست

 1- تکرار            2- جناس           3- تلمیح         4- استعاره
پ= 2
طبقه بندی: سوال تستی،

تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 | 01:18 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

مفهوم کدام گزینه نادرست است ؟

1- راه وصل تو، راه پرآسیب       درد عشق تو، درد بی‌درمان ( پر خطر بودن راه عشق )

      

2- بندگانیم جان و دل بر کف   چشم بر حکم و گوش بر فرمان  ( راضی بودن به رضای خدا ، تسلیم محض بودن عاشق ) 


3- تو را حکایت ما مختصر به گوش آید     که حال تشنه نمی‌دانی ای گل سیراب ( بی خبر بودن عاشق از حال معشوق )


4-اسیر بند بلا را چه جای سرزنش است   گرت معاونتی دست می‌دهد دریاب ( طلب کمک از معشوق )

پ= 3
طبقه بندی: سوال تستی،

تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 | 01:09 ب.ظ | نویسنده : سعید غفاری

-کدام گزینه در بیت زیر مشهود نیست؟

ماهی که چرخ ساخت به دستان ز من جدا

تا با که ، دوست گشته و همداستان کیست ؟

  1- استعاره          2- ایهام       3- نغمه ی حروف     4- تناقض
طبقه بندی: سوال تستی،

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic