ادبستان برگزیده های شعر ، مقاله ، طنز ، عكس ، و مطالب خواندنی دیگر http://adabestan2.mihanblog.com 2020-05-26T00:49:48+01:00 text/html 2019-11-02T16:11:03+01:00 adabestan2.mihanblog.com سعید غفاری تناقض http://adabestan2.mihanblog.com/post/1417 <font size="4"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: -webkit-center; ">جان بلا دیده منم، گریه ی خندیده منم</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; "><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; "><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: -webkit-center; ">یار پسندیده منم، یار پسندید مرا&nbsp;&nbsp;</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; "> </font><div><font size="4"><br></font></div><div><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: -webkit-center; "><font size="4">گریة خندیده تناقض دارد&nbsp;</font></span></div> text/html 2019-03-08T07:08:04+01:00 adabestan2.mihanblog.com سعید غفاری تشبیه http://adabestan2.mihanblog.com/post/1416 <div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(63, 192, 252);"><br></div><div><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">چشمان تو چشمه ی امیداست&nbsp;</font></div><div><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; خوشرنگی سبزه های عید است&nbsp;</font></div><div><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">ترکیب سر زلف و رخ تو&nbsp;</font></div><div><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;شام&nbsp; سیه و روزسپید است</font></div><div><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">آرایه ی تشبیه&nbsp;</font></div> text/html 2019-03-08T07:06:07+01:00 adabestan2.mihanblog.com سعید غفاری تناقض http://adabestan2.mihanblog.com/post/1415 <div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(63, 192, 252);"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">لبخند توتلخ و مات و سرد است<br>در جاذبه ات نشان طرد است<br>آبادی تو خراب&nbsp; دنیا<br>محصول تو داغ و رنج و درد است</font><br></div><div><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">نمونه ای برای آرایه ی تناقض&nbsp;</font></div> text/html 2019-03-08T06:58:33+01:00 adabestan2.mihanblog.com سعید غفاری غزلی از مولانا http://adabestan2.mihanblog.com/post/1414 <strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; color: rgb(204, 51, 153); font-size: medium; text-align: -webkit-center;">مژده دهید! مژده دهید! یار پسندید مرا<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">سایه ی او گشتم و او برد به خورشید مرا<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">جان بلا دیده منم، گریه ی خندیده منم<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">یار پسندیده منم، یار پسندید مرا<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">کعبه منم، قبله منم، سوی من آرید نماز<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">کان صنم قبله نما خم شد و بوسید مرا<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">پرتو دیدار خوشش تافته در دیده ی من<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">آینه در آینه شد دیدمش و دید مرا<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">آینه خورشید شود پیش رخ روشن او<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">تا به نظر خواه و ببین ک آینه تابید مرا<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">گوهر گم بوده نگر تافته بر فرق فلک<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">گوهری خوب نظر آمد و سنجید مرا<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">نور چو فواره زند بوسه بر این باره زند<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">رشک سلیمان نگر و هیبت جمشید مرا<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">چون سر زلفش نکشم سر ز هوای رخ او<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">باش که صد صبح دمد زین شب امید مرا<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">پرتو بی کیف منم جان رها کرده تنم</strong> text/html 2018-12-17T15:51:16+01:00 adabestan2.mihanblog.com سعید غفاری انواع متمم http://adabestan2.mihanblog.com/post/1413 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">متمم و انواع آن</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">متمم در لغت یعنی تمام کننده ی چیزی و در دستور زبان فارسی یعنی تمام کننده ی معنی کلمه ای نظیر فعل ، صفت ، و....برای تفهیم بهتر متمم به دانش آموز می توان آن را به سه دسته تقسیم کرد :</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">1-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">متمم فعل ( متمم اجباری ) 2- متمم قیدی ( متمم اختیاری )3-متمم برای یکی از اجزای جمله به غیر از فعل</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">2-</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">متمم فعل : </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">برخی افعال با وجود داشتن نهاد و احیاناً مفعول و مسند معنی کامل ندارند و نقطه ی ابهامی یا بهتر بگوییم علامت سوالی در ذهن باقی می ماند . اگر جواب سوال مطرح شده در ذهن با حرف اضافه همراه باشد ، همان متممی است که باید در جمله لحاظ شود تا معنی فعل کامل گردد .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">این گونه متمم ها ، به دلیل این که تمام کننده ی معنی فعل هستند متمم فعل نامیده می شوند ، به همین دلیل در شمارش اجزای جمله بایدبه حساب بیایند ، بنا بر این متمم اجباری نامیده می شوند . به عبارت کوتاه تر : </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">متمم فعل : </span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">قابل حذف شدن نیست و در شمارش اجزای اصلی محسوب می شود .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">3-</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">متمم قیدی:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">گاهی در جمله قید به صورت حرف اضافه و متمم ظاهر می شود . به این نوع متمم ، متمم قیدی می گویند. متمم های قیدی در مفهوم اصلی جمله تاثیری ندارند ونحوه ی تشخیص آن ها ، حذف کردنشان از جمله است ،به همین دلیل به متمّم اختیاری معروفند .متمم قیدی قابل حذف شدن است و در شمارش اجزای اصلی محسوب نمی شود .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">4-</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">متمم برای یکی از کلمات جمله به غیر از فعل: </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">این نوع متمم با تجزیه ی کلمه در ارتباط است از این رو به انواع زیر تقسیم می شود </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">الف ) متمم اسم : وقتی که متمم برای یکی از نقش های نهاد ، مفعول ، مسند ، مضاف الیه و متمم بیاید </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">ب ) متمم صفت ) وقتی که متمم برای صفت بیاید .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">ج ) متمم قید : زمانی که متمم برای نقش قید آورده شود .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">د ) متمم شبه جمله : وقتی که متمم تمام کننده ی معنی شبه جمله باشد . اغلب شبه جمله نیاز به متمم دارند ؛ </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">نظیر : احسنت بر علی ! حیف از این همه زحمت ! وای بر شما ! یا در جملات زیر کلمه ی « توجه » اسم است</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">که در نقش های متعدد آمده و در تمام نقش ها احتیاج به متمم دارد : </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- توجه به این مطلب پسندیده است .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- به این مطلب توجه نمایید .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- با توجه به این مطلب می توان نتیجه گرفت ...</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- نظر استادان دانشگاه ، توجه به این مطلب است .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">با اندک تاملی می توان دریافت که هیچ یک از این افعال نیاز به متمم ندارند ، </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">از سوی دیگر نمی توان گروه متممی « به این مطلب » را حذف کرد ، زیرا معنی جمله ناقص می شود ، پس : </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">متمم نوع سوم : </span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">نه قابل حذف شدن است و نه جزء اجزای اصلی به حساب می آید .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">یاد آوری</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">1-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">صفات تفضیلی : در هر نقشی که باشند نیاز به متمم دارند مگر این که متمم آن ها به خاطر وضوح بسیار حذف شده باشد .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">بیشه ای انبوه تر از این نمی توان یافت .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">حسنک می گوید : بزرگ تر از حسین علی نیستم .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">باید شایسته تر از این اندیشید .</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">بهتر است که ابتدا بیندیشیم ، سپس سخن بگوییم .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">2-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">برخی از اسم های مبهم از قبیل : بسیاری ، برخی ، بعضی و گروهی از اسم های جمع مثل عدّه ، دسته ، گروه نیز به متمم نیاز دارند .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">نکاتی در تشخیص انواع متمم :</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">1-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">وقتی در جمله متمم داریم باید ابتدا حرف اضافه و متمم را حذف کنیم .اگر در معنی اصلی جمله خللی وارد نشد ، متمم ، اختیاری است .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">2-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">در غیر این صورت یا متعلق به فعل است یا یکی دیگر از کلمات جمله . می توان حرف اضافه را به فعل و پس از آن به تک تک </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">3-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">کلمات جمله اضافه کرد و با ایجاد رابطه ی معنی داری ، نوع متمم را تشخیص داد.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">در انگلستان هدف از آموزش پیش دبستانی آشنایی کودکان با محیط مدرسه و تمرین دوری از خانواده و منزل است .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">در انگلستان ------- متمم قیدی </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">با حذف متمم ها جمله به این صورت در می آید :</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">هدف ، آشنایی کودکان و تمرین دوری است .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">واضح است که چنین جمله ای معنای تمام و دقیق ندارد و این سوالات را در پی خواهد داشت : هدف از چه چیزی ؟ آشنایی با چه چیز ؟ دوری از چه چیز ؟</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">از سوی ذیگر می توان گفت : هدف از ، آشنایی با و دوری از . بنابراین هر سه کلمه متمم اسم می گیرند .یا مثلاً :</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">او از ترس افترا و حسد به خدا پناه برد . </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">او به خدا پناه برد .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">جمله ای است با معنی کامل و در واقع متمّم حذف شده ، مفهوم قید علت دارد .و یا جمله ی او « پناه برد » معنی کامل ندارد .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">در این صورت با توجه به این که « پناه » نقش مفعول دارد ، می توانیم بگوییم : « او به خدا ، پناه به خدا ، برد به خدا ،</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">از میان این عبارات پناه به خدا » دارای معنی است . پس « پناه » اسم گرفته است . </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">4-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">در تشخیص متمم باید به ساده و مرکب بودن فعل نیز توجه کرد .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">او به قبولی اش افتخار می کند .</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">می توان گفت : « افتخار کردن به » و نتیجه گرفت که متمم ، اجباری است اما باید دانست که « افتخار » مفعول است و « می کند » </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">فعل ساده .پس « افتخار به قبولی اش » درست است .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">5-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">برای دریافت بیشتر متمم باید مبحث قید و مفاهیم قیود را دقیقاً شناخت </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">6-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">زیرا متمم های قیدی مفاهیمی از قبیل زمان ، مکان ، کیفیت و ...دارند .-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">از فرط هیجان لکّه می دویدم . ( قید علت )</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">- جامی در خرجرد جام تولد یافت . ( قید مکان ) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">7-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">هر فعل یک یا دو حرف اضافه ی اختصاصی دارد .ممکن است فعل در نظام معنایی زبان ، مفاهیم متعددی بگیرد . </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">آموختن ( یاد دادن ) -----به ؛ آموختن ( یاد گرفتن ) ----- از ؛<br> اندیشیدن ( فکر کردن ) ------ به ؛اندیشیدن ( ترسیدن) ---- از ؛ </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">حروف اضافه ی اختصاصی عبارتند از : « به ، با ، از ، بر ، در » .کاربرد حروف « بر و در» محدود است و انگشت شمار .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">« گنجیدن در ، شوریدن بر ، تاختن بر »اما حروف « به ، با ، از » برای افعال متعددی به کار می روند .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">5- وقتی فعلی حرف اضافه ی اختصاصی داشته باشد ، فقط با همان حرف اضافه معنی کامل می یابد ؛ یعنی نمی توانیم حروف اضافه ی دیگری را جای گزین آن کنیم .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- او به مادرش می نازد .( معنی کامل است ) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- او با مادرش می نازد ( معنی کامل نیست ، به چه می نازد ؟ ) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">6- فعل هایی که متمم اجباری می گیرند ، وقتی به صورت مصدر یا اسم در جمله حضور یابند ؛ متمم نوع سوم را خواهند گرفت ،</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">مگر این که متمم این کلمات به صورت مضاف الیه در جمله حضور یافته باشند . </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- به آینده می اندیشم ( متمم اجباری )</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- اندیشیدن به آینده زبیاست .( متمم اسم )</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- اندیشه به آینده زیباست . ( متمم اسم ) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- انذیشه ی آینده را دارم .( متمم به صورت مضاف الیه آمده ، ومضاف الیه است )</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- او ازتاریکی می ترسد ( متمم اجباری ) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- ترس از گناه روح را متعالی می سازد . (متمم اسم )</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- ترسیدن از گناه روح را متعالی می سازد ( متمم اسم ) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">7- افعال ربطی ( است ، بود، شد ، گشت ، ... )متمم اجباری نمی گیرند ، مگر زمانی که مسند نداشته باشند در این صورت متمم ، کار مسند را انجام می دهد .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- او جنوبی است ( سه جزیی مسندی ) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- او از اهالی جنوب است . ( سه جزیی متممی )</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">********</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">بر اساس جانشین سازی وافزودن وکاستن متمم ، هر یک از جمله های زیر را تغییر دهید ووضعیت متمم وحرف اضافه را بررسی کنید : </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- مریم از خداوند راضی است ( نیارمند ، شادمان ، رقیق،امیدوار ، بلند قد ...) </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- نمونه ------ مریم به محبت نیازمند است .( نظر ، اندیشه ، توجه، رفاقت ....)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- اکرم با دوستش مصاحبه کرد .</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">- محمود به ماه نظر کرد.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2018-12-17T15:44:48+01:00 adabestan2.mihanblog.com سعید غفاری حذف در زبان فارسی http://adabestan2.mihanblog.com/post/1412 <hr><hr><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16px;"><font face="Mihan-Koodak">حذف در زبان فارسی و انواع آن</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">اگر حذف به خاطر پرهیز از تکرار واژه صورت‌گیرد و برای جزء حذف‌شده معادلی در جمله باشد؛حذف به قرینه‌ی لفظی است.{من}کتاب را خواندم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">اگر خواننده از سیاق ونحوه‌ی گفتن عبارت به جزء حذف‌شده پی‌ببرد حذف به قرینه‌ی معنوی است:از مشدی حسن چه خبر؟{داری}<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">نهاد جدا در جمله‌های هم‌پایه و ناهم‌پایه‌ی اول شخص و دوم‌شخص را می‌توان حذف کرد :تو گفتی{تو}درست را می‌خوانی اما{تو}نخواندی.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">اگر نهاد ضمیر،بدل یا وابسته داشته‌باشد یا مورد تأکید واقع بشود قابل حذف نیست: 1<b><u>-تو</u></b> این موضوع را گفته‌بودی (<u>نه کس دیگر</u>)&nbsp; 2-<b><u>ما </u></b>ب<u>چه‌ها</u> خیلی او را دوست‌داشتیم . 3-<b><u>من </u></b><u>معلّم</u> باید در دانش‌آموزم ایجاد انگیزه بکنم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">حذف نهاد جدا فقط با قرینه‌ امکان‌پذبر است.-حذف نهاد پیوسته امکان پذیر نیست.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">حذف فعل در جمله‌های پرکاربرد به قرینه‌ی معنوی است.چه جالب..........&nbsp;&nbsp;&nbsp; سلام...............&nbsp;&nbsp; خدا حافظ...............<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">حذف فعل اسنادی در جمله‌های مرکب اغلب به قرینه‌ی معنوی است: بگفت آشفته از مه دور بهتر...........<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">در جمله‌های پرسشی و پاسخی&nbsp; آن‌چه در پاسخ باقی می‌ماند&nbsp; <b><u>نقطه‌ی اطلاع</u></b> نامیده‌می‌شود.&nbsp; از کدام گردانی ؟&nbsp;&nbsp; <b><u>یازهر</u></b>ا <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">درشبه‌جمله ها و بعد از بای قسم حذف به قرینه‌ی معنوی صورت می‌گیرد: به خدا قسم............../شکرت...........<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">تمرین:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA">1-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">اوّل دفتر به نام ایزد دانا</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA">2-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">آب برداشتم و گرد تشنگان می‌گشت.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA">3-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">عاشقم برلطف و برقهرش به جد/&nbsp; ای عجب من عاشق این هردو ضد</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA">4-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">دوست دارد دوست این آشفتگی / کوشش بیهوده به از خفتگی&nbsp; </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA">5-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">نی حدیث راه پرخون می‌کند /قصّه های عشق مجنون می‌کند</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA">6-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل / توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA">7-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">ما همه شیران ولی شیر علم / حمله‌شان از باد باشد دم‌ به دم</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA">8-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">من بدبخت بلند شدم همان‌طور عینک به چشمم.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA">9-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">انسان چه چیز را قاضی قرار می‌دهد؟&nbsp;&nbsp; کلاه خویش را</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA">10-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">گفتم غم تو دارم&nbsp;&nbsp; /گفتا غمت سرآید</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA">11-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">بارها دیده‌بودم و دیگران نیز دیده‌بودند که از صحنه‌هایی که دیده‌بود به شدّت می‌گریست.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA">12-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">اسفندیار برچه متکی است ؟برفرمان شهریار.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->13-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">آن ها با اسب حرکت کردند ما نیز به دنبالشان .</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->14-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">چه بهتر که شمارا آن جا دیدم.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->15-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">هزارشکر که دیدم به کام خویشت باز.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->16-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->17-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">تو قد بینی و مجنون جلوه‌ی ناز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو چشم و او نگاه ناوک انداز</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->18-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">بگفتا گر خرامی در سرایش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بگفت اندازم این سر زیر پایش</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->19-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">قرار بر کف آزادگان نگیرد مال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->20-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">تو این موضوع را مطرح کرده‌بودی.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->21-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">درآن حال روحش کجا بود؟ در جهانی غیر از جهان ما</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->22-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">نی حریف هرکه از یاری برید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پرده‌هااش پرده‌های ما درید</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->23-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">ارزان نخر که ارزان بفروشی.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->24-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">من بدبخت این حادثه را پیش‌بینی کرده‌بودم.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->25-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">کوهنوردان دچار بهمن و از صعود منصرف شدند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->26-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">چه فایده که این کار را انجام ندهید.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->27-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">تو نکته های کنکور را گشودی نه کس دیگر.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->28-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">من حقوقدان باید ارزش کار شما را بدانم</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->29-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">نان‌خوردن و نشستن به که کمر زرین بر میان‌بستن</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->30-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">دیوارها تا کمر از سنگ و باقی از چینه است</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->31-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">قراربود بیاید اما نتوانست.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->32-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">من ،شهریار،فرزند شما هستم</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->33-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">بهایم خموشند و گویا بشر/زبان بسته بهتر که گویا به شر</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->34-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">بگفت از دل تو می‌گویی من از جان</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->35-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">به سلامت.............. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تشکر................&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گردش به چپ ممنوع..............</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->36-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">زبان در دهان ای خردمند چیست ؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلید در گنج صاحب هنر</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->37-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->38-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">شکر خدا که از مدد بخت کارساز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->39-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->40-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از سر خواجگی کون و مکان برخیزم</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->41-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آن گه بگویمت که دو پیمانه درکشم</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->42-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA">به مردمی که دل دردمند حافظ را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مزن به ناوک دلدوز مردم افکن چشم<o:p></o:p></span></p><hr> text/html 2018-02-21T16:53:58+01:00 adabestan2.mihanblog.com سعید غفاری قافیه و قوانین آن http://adabestan2.mihanblog.com/post/1411 <div>#مبحث_قافیه:</div><div><br></div><div>تبصره ی 1 : به آخر حرف یا حروف اصلی قافیه در قاعده ی یک و دو حرف اضافه شود ، رعایت این حرف یا حروف تا پایان شعر الزامی است و به آن ها حرف یا حروف الحاقی می گویند . مثال :</div><div><br></div><div>بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست</div><div>بگشای لب که قند فراوانم آرزوست</div><div><br></div><div>ردیف : آرزوست / واژه های قافیه : (گلستانم و فراوانم ) / حروف اصلی قافیه : (ان ) &nbsp;/ حروف الحاقی ( &nbsp; &nbsp;َ &nbsp; م &nbsp;) &nbsp;قاعده ی 2</div><div><br></div><div>حروف الحاقی قافیه : &nbsp;حرف یا حروفی است که جز اصل کلمات قافیه نیست ومی توان آن را از پایان کلمات قافیه برداشت بدون آن که به اصل معنای کلمه لطمه وارد کند . حروف الحاقی شامل موارد زیر است :</div><div><br></div><div>1- شناسه های فعل : شناسه های فعل عبارتند از : ( م–ی - &nbsp;یم–ید–ند ) مثال :</div><div><br></div><div>نخستین به نیزه برآویختند</div><div>همی خون ز جوشن فروریختند</div><div><br></div><div>واژه های قافیه: ( برآویختند و فروریختند ) ، حروف الحاقی: ( ند ) است چون شناسه ی فعل است که آن را بر می داریم . هجای قافیه: &nbsp; ( ویخت–ریخت ) می باشد و حروف اصلی: ( یخت ) است .</div><div><br></div><div>*نکته : شناسه ی (( &nbsp; &nbsp;َ &nbsp; د &nbsp;)) در سوم شخص مفرد فعل های مضارع ، همواره حرف الحاقی به حساب می آید . مثال :</div><div><br></div><div>&nbsp;اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد</div><div>ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد</div><div><br></div><div>واژه های قافیه : ( برانگیزد–بر خیزد ) حروف الحاقی : &nbsp;( &nbsp;َ &nbsp; د ) &nbsp;، هجای قافیه : ( گیز–خیز ) ، حروف اصلی : ( یز ).</div><div><br></div><div>نکته : تکواژ های ماضی ساز (( ید ، ت ، اد ، د )) چون چندان شناخته شده نیست می تواند جزو حروف اصلی قافیه قرار گیرند و قافیه درست است . مثال :</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ای سرد و گرم دهر کشیده</div><div>شیرین و تلخ دهرچشیده &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div>واژه های ( کشیده ، چشیده ) قافیه است / حروف اصلی : ید / حرف الحاقی : ه / &nbsp;قاعده ی قافیه 2</div><div><br></div><div><br></div><div>2 - ضمایر متصل &nbsp;( م–ت–ش–مان–تان–شان ) . مثال:</div><div><br></div><div>بگفتا فراتر مجالم نماند &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بماندم که نیروی بالم نماند</div><div><br></div><div>حرف( م ) در ( مجالم و بالم ) ضمیر متصل است وحرف الحاقی محسوب می شود . پس اگر واژه های ( بالم و مجالم ) را هجا بندی کنیم هجای قافیه ی آن ( جال–بال ) است پس حروف اصلی آن ( ال ) است .</div><div><br></div><div>3- &nbsp;مخفف زمان حال ( بودن ) : مانند ( مرده ام–برده ام ) &nbsp;که ( ام) درآن الحاقی است .</div><div><br></div><div>آتش قهر برافروخته اند &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; خانمان ضعفا سوخته اند</div><div><br></div><div>&nbsp;واژه ی قافیه :( &nbsp;برافروخته اند–سوخته اند) &nbsp; &nbsp;حروف الحاقی : ( &nbsp; ِ &nbsp; اند &nbsp;) &nbsp; &nbsp; &nbsp; هجای قافیه :( روخت–سوخت &nbsp;) &nbsp; حروف اصلی : ( وخت)</div><div><br></div><div>4- حرف صامت ( ی ) : مثال :</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>نشاط جوانی ز پیران مجوی</div><div>که آب روان باز ناید به جوی</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;واژه های قافیه : ( مجوی–جوی ) &nbsp; &nbsp; &nbsp;حرف الحاقی: صامت ( ی ) در( مجوی و جوی) &nbsp; &nbsp; &nbsp; هجای قافیه : ( جو) در هردو واژه ی قافیه &nbsp;و حرف اصلی : مصوت بلند ( و &nbsp;)</div><div><br></div><div>5- نشانه های جمع ( ان–ها–ات–ین ) . مثال :</div><div>&nbsp;</div><div>به بستان پای نه فصل بهاران</div><div>تماشا کن به گرد جویباران</div><div><br></div><div>حرف الحاقی: &nbsp;نشانه ی جمع ( ان ) در ( بهاران _ جویباران ) &nbsp; &nbsp; هجای قافیه : ( هار–بار ) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;حروف اصلی : &nbsp;( ا–ر )</div><div><br></div><div>5- نون مصدری : مثال :</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است</div><div>پیش چشم خلق ناآوردن است</div><div><br></div><div><br></div><div>واژه های قافیه :(کردن &nbsp;- &nbsp;ناآوردن)</div><div>حروف اصلی : ( &nbsp; َ &nbsp; &nbsp;ر &nbsp;د ) &nbsp; &nbsp; &nbsp; حرف الحاقی : &nbsp;( &nbsp;ن &nbsp;)&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div>تبصره ی 2 : چنانچه واژه های قافیه به مصوت های (( ی )) و (( های بیان حرکت )) ختم شوند هر چند جز حروف مشترک قافیه محسوب می شوند اما حروف الحاقی هستند .</div><div><br></div><div>- مصوت بلند ( ی ) &nbsp;: جز حروف الحاقی است حتی اگر مصوت بلند ( ی ) جز اصل کلمه ی قافیه باشد . مثال: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>یکی مشکلی برد پیش علی</div><div>مگر مشکلش را کند مُنجلی</div><div><br></div><div>واژه های ( علی–منجلی ) قافیه محسوب می شوند و مصوت بلند ( ی ) حرف الحاقی است و هجای قافیه آن به ترتیب</div><div><br></div><div>( عَل–جَل) می باشد که با آن روشی قبلاً ذکر شد حروف ( &nbsp; &nbsp;َ &nbsp; ل ) حروف اصلی است .</div><div><br></div><div>- های بیان حرکت یا ( های غیر ملفوظ ) : در آخر واژه ی قافیه قرار می گیرد چه جز حروف اصلی باشد یا نباشد .&nbsp;</div><div><br></div><div>مثال: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>کسان شهد نوشند و مرغ و بره&nbsp;</div><div>مرا روی نان می نبیند تره</div><div><br></div><div>که (های ) پایان واژه ها تلفظ نمی شود و به صورت یک کسره خود را نشان می دهد وحرف الحاقی محسوب می شود ( بَرِ- تَرِ ) و آنچه پس از برداشتن های بیان حرکت باقی می ماند ( بَر–تَر ) می باشد پس ( &nbsp; َ ر ) &nbsp;حروف اصلی است .</div><div><br></div><div>https://telegram.me/joinchat/BhCRBz8C8ADunxl-c8idjw</div><div><br></div><div>ادمین:</div><div>@khaniabad</div><div><br></div><div>ID &nbsp;: @fonoon_e_adabi</div><div><br></div><div>✔️فرق بین های ملفوظ( صامت &nbsp;ه ) &nbsp;و های بیان حرکت ( غیر ملفوظ ) : اگر واژه ای که ( ه ) در پایان آن قرار دارد ( ی ) نکره اضافه کردیم و نیاز به صامت میانجی نداشت ( ه ) صامت و ملفوظ است ولی اگر نیازمند صامت میانجی باشد ( های غیر ملفوظ ) است .</div><div>مثال :</div><div><br></div><div>خانه ای–لانه ای–نامه ای–جامه ای _دانهای _ &nbsp;و.... در تمام این واژه ها ( های غیر ملفوظ ) است .</div><div><br></div><div>ماهی–چاهی - &nbsp;کاهی - آهی–راهی و ... در تمام این واژه ها ( های ملفوظ و صامت) است .</div><div><br></div><div>&nbsp;*( های )تمام صفت های مفعولی الحاقی است . مثل گفته ، شنیده ، رفته ، خورده و ....</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div>تبصره ی 3- در قافیه کردن واژگان بر اساس قاعده ی دوم ( مصوت + صامت ) و ( مصوت + صامت + صامت ) حتماً مصوت های هجای قافیه یکسان باشند . اما استثنا اگر مصوت کوتاه ( &nbsp; َ &nbsp; &nbsp;ِ &nbsp; &nbsp; &nbsp;ُ &nbsp; ) جزء حروف قافیه باشند ولی حروف الحاقی بگیرند یکسان نبودن مصوت ها جز عیوب قافیه به حساب نمی آید و قافیه درست است.</div><div><br></div><div>سراسر همه دشت پر کُشته بود</div><div>&nbsp;زمین چون گل ارغوان گَشته بود</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; در واژه های ( کُشته–گَشته ) &nbsp;( &nbsp;های ) آن حرف الحاقی است و (کُشت–گَشت ) هجای قافیه است وبه ترتیب واج های هجای آن ( &nbsp; ُ &nbsp; ش &nbsp; ت &nbsp;) و ( &nbsp; &nbsp;َ &nbsp; &nbsp;ش &nbsp; &nbsp;ت ) حروف اصلی است اما با وصف این که مصوت های آن مختلف است به واسطه ی آوردن حرف الحاقی ( ه) بر سر آن ، قافیه صحیح است .</div><div><br></div><div>تبصره ی 4 : پسوند ها و پیشوند ها در صورتی که تکراری نباشند می توان واژه ی قافیه قرار بگیرد . مثال :</div><div><br></div><div>گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید</div><div>گفتم که ماه من شو گفتا اگربرآید</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>چون ( سر–بر ) پیشوند هایی هستند که عیناً تکرار نشده اند پس می توان آن ها را به عنوان قافیه به حساب آورد .</div><div><br></div><div><br></div><div>تبصره ی 5 : اگر قبل از حرف یا حروف مشترک قافیه (( در قاعده ی 1 و 2 ) حرف یا حروف مشترک قرار بگیرد جز حروف قافیه محسوب نمی شوند و رعایت کردن آن ها الزامی نیست .مثال :</div><div><br></div><div>بشنو از نی چون حکایت می کند</div><div>از جدایی ها شکایت می کند</div><div><br></div><div>ردیف : می کند / واژه های قافیه ( حکایت و شکایت ) / حروف اصلی قافیه : ( &nbsp; َ &nbsp;ت ) &nbsp;قبل از حرف اصلی قافیه حروف مشترک دیگری ( کای ) آمده است اما جز حروف قافیه محسوب نمی شوند .</div><div><br></div><div>تبصره ی 6 : اگر واژه های قافیه در لفظ کاملاً یکسان باشند اما در معنی متفاوت باشند قافیه صحیح است و جناس دارند و جز قافیه های بدیعی محسوب می شوند . مثال :</div><div><br></div><div>خرامان بشد سوی آب روان</div><div>چنان چون شده بازجوید روان</div><div><br></div><div>واژه ها ی قافیه ( روان و روان ) / حروف قافیه ( &nbsp;ان ) / قاعده ی 2 &nbsp;/ روان مصراع اول به معنی (جاری) در مصراع دوم ( روح و جان )</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>تبصره ی 7 : گاهی حروف قافیه در بیش از یک واژه قرار بگیرد. یعنی در یک مصراع جز یک کلمه باشند و در مصراع دیگر حروف قافیه &nbsp;دو واژه واقع &nbsp;شوند . مثال :</div><div><br></div><div>چراغ روی تو را شمع گشت پروانه</div><div>مرا ز خال تو با حال خویش پروا ، نه</div><div><br></div><div><br></div><div>واژه های قافیه : ( پروانه–پروا ، نه ) / حروف قافیه : ( ان + &nbsp; ِ &nbsp;)</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>تبصره ی 8 : گاه حروف قافیه و ردیف در یک کلمه ی جامد ( ساده ) می آیند .</div><div><br></div><div>دل می رود ز دستم صاحبدلان خدارا</div><div>دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا</div><div><br></div><div>((را )) در این بیت ردیف است ولی در مصراع دوم ردیف و قافیه در یک واژه آورده است که اشکالی ندارد .</div><div><br></div><div>* نکته : شیوه ی تشخیص حرف یا حروف اصلی قافیه : برای تشخیص حروف اصلی &nbsp;قافیه ابتدا اگر واژه ی قافیه &nbsp;حروف الحاقی &nbsp;داشته باشد آن را بر می داریم بعد &nbsp;هجای &nbsp;قافیه را مشخص می کنیم پس از آن هجای قافیه را به صورت واج های تشکیل دهنده ی آن می نویسیم سپس از آخر هجای قافیه به سمت اول هجا می آییم هر کجا به مصوت رسیدیم حرف یا حروف اصلی قافیه تمام می شود . &nbsp;مثال:</div><div><br></div><div>شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است</div><div>پیش چشم خلق ناآوردن است</div><div><br></div><div>واژه های ردیف ( است واست )</div><div>واژه های قافیه : ( کردن–نا آوردن )</div><div>حرف الحاقی : ( &nbsp;ن &nbsp;)</div><div><br></div><div>هجای قافیه : ( کَرد &nbsp;- &nbsp;وَرد )&nbsp;</div><div>حروف اصلی : ( &nbsp; َ &nbsp; ر &nbsp; د &nbsp;)</div><div>قاعده ی 2</div><div><br></div><div><br></div><div>عیوب قافیه :</div><div><br></div><div>1- با توجه به اینکه قافیه در شعر فارسی خطی می باشد ( یعنی از نظر تلفظ و نوشتار یکسان است ) اگر واژه های قافیه در تلفظ یکسان باشند ودر نوشتار متفاوت باشند در قافیه گرفتن آنها باهم عیب محسوب می شود .</div><div><br></div><div>مثلاً اگر دو واژه ی ( حضیض و لذیذ ) درست است که در تلفظ یکسان هستند اما در نوشتار متفاوت است و صحیح نیست آنها را باهم قافیه بگیریم .</div><div><br></div><div>2- تکرار کردن پیشوندها و پسوند ها در صورتی که اساس قافیه قرار بگیرند از عیب های قافیه به شمار می آیند . مثال :</div><div><br></div><div><br></div><div>در این زمانه بتی نیست از تو نیکوتر</div><div>نه بر تو برشمنی از رهیت مشفق تر</div><div><br></div><div>https://telegram.me/joinchat/BhCRBz8C8ADunxl-c8idjw</div><div><br></div><div>ادمین:</div><div>@khaniabad</div><div><br></div><div>ID &nbsp;: @fonoon_e_adabi</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; آن ها آمده است .</div><div><br></div><div>قافیه ی درونی :</div><div><br></div><div>قافیه ای است که واژه های قافیه در درون یک مصراع قرار گیرند و فقط در پایان نیم مصراع ها نمی آیند . مثال : &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>یارمرا ، غار مرا ، عشق جگر خوار مرا &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یار تویی ، غار تویی ، خواجه نگه دار مرا &nbsp;</div><div><br></div><div>قافیه ی میانی : در قافیه ی میانی حتماً باید مصراع به دو نیم تقسیم شود و قافیه باید در پایان نیم مصراع قرار گیرد . وقافیه ی میانی بیشتر در اوزان دوری &nbsp;( متناوب الارکان) می آید .</div><div><br></div><div>6</div><div><br></div><div>مثال :</div><div><br></div><div>در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;من به چشمخویشتن دیدم که &nbsp;جانم می رود</div><div><br></div><div>قافیه ی میانی : ( بدن &nbsp;- خویشتن )</div><div><br></div><div>ذوقافیتین :</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp;اگر مصراع های بیتی دارای دو قافیه ی پشت سرهم در پایان مصرا ع ها باشد به آن ذوقافیتین مگویند . در این صورت اولی قافیه ی</div><div><br></div><div>غیر اصلی و قافیه ای که در آخر مصراع می آید قافیه ی اصلی است . مثال :</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>ای قصَه ی بهشت ز کویت حکایتی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;شرح جمال حور ز رویتروایتی</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;قافیه1 &nbsp; قافیه 2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;قافیه 1 &nbsp; قافیه 2</div><div><br></div><div>واژه های ( کویت–رویت ) &nbsp;قافیه اول &nbsp; &nbsp; &nbsp;واژه های( حکایتی–روایتی ) &nbsp;قافیه ی دوم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; قافیه اصلی ( حکایتی–روایتی )</div><div><br></div><div>قافیه ی در &nbsp;شعر نو :</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;عقیده ی شاعران نوپرداز بر آن است که قافیه برای شعر واجب است . نیما می گوید شعر بی قافیه همچون حباب توخالی و یا آدم بی استخوان است . اما تفاوت شعر نو با شعر سنتی در این است که در شعر نو قافیه بیشتر ذوقی و سلیقه ای است اما در شعر سنتی اجباری است . قافیه در شعر نو مربوط به آخر مصراع ها نیست و هر کجا شاعر با توجه به مطلب خویش احساس نیاز به آن کرد از آن استفاده می کند و هر مطلب الزاماً قافیه دار نیست .</div><div><br></div><div>در شعر نو بر خلاف شعر کلاسیک قافیه در آخر همه ی ابیات نمی آید بلکه بستگی به مطلب دارد از طرفی زمانی که شعر حاوی مطالب و موضوعات پراکنده و وصف های جداگانه است و یا این که جنبه ی امری و دعایی داشته باشد قافیه را لازم نمی دانند &nbsp;. مثال :</div><div><br></div><div>داستان از درد می رانند &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ( فاعلاتن فاعلاتن فع )</div><div><br></div><div>در خیال استجابت های روزانی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع )</div><div><br></div><div>مرغ آمین را بدان نامی که او را هست می خوانند مردم &nbsp; ( فاعلاتن &nbsp;فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن )</div><div><br></div><div>زیر باران نواهایی که می گویند &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع )</div><div><br></div><div>(( باد رنج ناروای خلق را پایان )) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;........</div><div><br></div><div>و به رنج ناروای خلق هر لحظه می افزاید</div><div><br></div><div>مرغ آمین را زبان با درد مردم می گشاید</div><div><br></div><div>بانگ بر می دارد : آمین</div><div><br></div><div>&nbsp;همان گونه که می بینید در این شعر نو هر مصراع ازلحاظ وزن با مصراع های دیگر متفاوت است و همین باعث شده است که طول مصرا ع های آن کوتاه و بلند شود و باهم برابر نباشد &nbsp;. &nbsp; در شعر نو همانطور که &nbsp;قبلاً گفته &nbsp;شد هرکجا که شاعر لازم &nbsp;ببیند &nbsp;از قافیه استفاده می کند . درشعر نیمایی بالا واژه های ( می رانند ، می خوانند ) و ( می افزاید ، می گشاید ) دو به دو باهم هم قافیه هستند .</div><div><br></div><div>مثالی از شعر نو &nbsp;دیگر :</div><div><br></div><div>شب همه شب شکسته خواب به چشمم</div><div><br></div><div>گوش بر زنگ کاروانستم</div><div><br></div><div>با صدای نیمه زنده ز دور</div><div><br></div><div>هم عنان گشته هم زبان هستم</div><div><br></div><div>جاده اما ز همه کس خالی است</div><div><br></div><div>ریخته بر سر آوار آوار</div><div><br></div><div>این منم مانده به زندان شب تیره که باز</div><div><br></div><div>شب همه شب</div><div><br></div><div>گوش بر زنگ کاروانستم</div><div><br></div><div>قافیه محسوب شوند . پس قافیه ی ما معیوب است .</div><div><br></div><div>مثال دیگر :</div><div><br></div><div>به گیتی ز آب و آتش تیزتر نیست &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دو جان جان اند و دو سلطان ستمگر</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ترا سیمرغ و تیز گز بباید &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نه رخش جادو و زال فسونگر</div><div><br></div><div>در دو واژه ی ( ستمگر و فسونگر ) شاعر پسوند های تکراری ( گر ) را در هر دو واژه به عنوان قافیه محسوب کرده است که قافیه صحیح نمی باشد و قافیه معیوب است .</div><div><br></div><div>&nbsp; * نکته : تکرار واژه ی قافیه ی مصراع اول غزل در مصراع چهارم ، نه تنها عیب نیست بلکه از آرایه های ادبی به شمار می آید و به آن (( رد القافیه )) گفته می شود .</div><div><br></div><div>علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;به علی شناختم من به خدا قسم خدا را</div><div><br></div><div>واژه ی (( خدا )) در مصراع اول قافیه است همین واژه در مصراع چهارم تکرار شده است .</div><div><br></div><div>3- در طرح حروف اصلی قافیه به صورت ( مصوت + صامت + صامت ) صامت های بعد از مصوت باید یکسان باشند در غیر این صورت اگر باهم اختلاف داشته باشند قافیه ی ما معیوب است . &nbsp;مثلاً اگر دو واژه ی دو واژه ی ( ذرّه &nbsp;- &nbsp;قطره ) را در یک هم قافیه بگیریم</div><div><br></div><div>صحیح نیست به دلیل اینکه در هجای قافیه صامت های قافیه نباید باهم اختلاف داشته باشند در حالی که در این دو واژه اینگونه نیست .</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>5</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>مثال : &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;که گر آفتاب است یک ذرّهنیست &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وگر هفت دریاست یک قطره نیست</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;واؤه ( ذرّه ) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حرف الحاقی : &nbsp;ه &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;هجای قافیه : ذ &nbsp; &nbsp;َ &nbsp; &nbsp; &nbsp;ر &nbsp; &nbsp; ر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;حروف اصلی : &nbsp; &nbsp;َ &nbsp; &nbsp; &nbsp; ر &nbsp; &nbsp; ر</div><div><br></div><div> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;واژه ( قطره ) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;حرف الحاقی : &nbsp;ه &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;هجای قافیه: &nbsp;ق &nbsp; َ &nbsp; &nbsp;ط &nbsp; &nbsp; ر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;حروف اصلی: &nbsp; &nbsp;َ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ط &nbsp; &nbsp; &nbsp;ر</div><div><br></div><div>در این دو واژه می بنیم که در حروف اصلی آن بین صامت ( ر ) و ( ط) آن اختلاف وجود دارد. پس نمی توانند باهم هم قافیه باشند و قافیه ی ما معیوب است .</div><div><br></div><div>* &nbsp; نکته : اگر واژگانی که قافیه می گیرند از واژه های غیر ساده ( مشتق ، &nbsp;مرکب ) ساخته شده باشند در صورتی که اجزای سازنده ی این واژگان چندان آشکار نباشد و بتوان بین معنای دو جز بتوان فرقی نهاد ، جایز است قافیه صحیح است . مثلاً قافیه گرفتن واژه های &nbsp; &nbsp;( رنجور &nbsp;با &nbsp;مزدور ) ، &nbsp;( &nbsp;آب &nbsp;با گلاب )، ( شاخسار با کوهسار ) ، ( سزگار ، کامگار ) ،( دانا ، گویا ) ،( مرزبان ، پاسبان )و ...</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>5- اگر اجزای واژگان قافیه کاملاً شناخته شده باشند نمی توان با افزودن حروف الحاقی آن ها را هم قافیه کنیم مثلاً واژه ای</div><div><br></div><div>&nbsp;(زلفکان ) را با واژه ی ( رخان ) نمی توان هم قافیه گرفت زیرا :</div><div><br></div><div>شب سیاه بدان زلفکان تو مان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سپید رئز به پاکی رخان تو ماند</div><div><br></div><div>((تو ماند )) ردیف است و واژه های (( زلفکان و رخان )) واژه های قافیه قرار گرفته اند و چون پسوند (( ان )) در هردو واژه نشانه ی جمع است و تکراری هستند قافیه نادرست است &nbsp;.</div><div><br></div><div>6- زمانی تغییر مصوت ها در واژه های قافیه ای حروف الحاقی دارند درست است که در هجای قافیه &nbsp;مصوت هایی که باهم متفاوت هستند از یک دسته از مصوت ها باشند یعنی یا هردو در مصوت کوتاه باهم اختلاف داشته باشند یا در مصوت بلند . مثال :</div><div><br></div><div>هر وزیر و شاعر و مفتی که او طوسی بود &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; چون نظام الملک و غزالی و فردوسی بود</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; واژه ی قافیه : طوس &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حرف الحاقی : ی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; هجای قافیه &nbsp;( &nbsp;ط &nbsp; &nbsp;و &nbsp; &nbsp; س &nbsp;) &nbsp; &nbsp; &nbsp; حروف اصلی : &nbsp; و &nbsp; &nbsp; س</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; واژه ی قافیه : فردوسی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;حرف الحاقی : ی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;هجای قافیه : ( د &nbsp; &nbsp;َ &nbsp; و &nbsp; &nbsp; س &nbsp;) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;حروف اصلی: &nbsp; &nbsp;َ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;و &nbsp; &nbsp; &nbsp;س&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>اگر به حروف اصلی دقت شود می بینیم از آخر هجای قافیه به ابتدای آن برویم در هجای قافیه ی ( طوس ) به مصوت بلند ( و ) برخورد می کنیم اما در واژه ی ( فردوس ) به مصوت کوتاه ( &nbsp; َ &nbsp; &nbsp;) بر می خوریم . پس این دو قافیه معیوب است .</div><div><br></div><div>قافیه ی حاجب : &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; واژگانی هستند که پیش از قافیه عیناً( لفظ و معنی واحد ) تکرار می شوند درست مثل ردیف است اما با این تفاوت که ردیف بعد از قافیه قرار می گیرد ولی حاجب پیش از قافیه قرار می گیرد . &nbsp;مثال :</div><div><br></div><div>هر چند رسد هر نفس از یار غمی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;باید نشود رنجه دل از یاردمی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div>واژه های قافیه : ( &nbsp;غمی–دمی ) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;قافیه ی حاجب : دو واژه ی ( یار–یار )</div><div><br></div><div>&nbsp;*پسندیده ترین نوع حاجب آن است که میان دو قافیه در آید مانند :</div><div><br></div><div>ای شاه زمین بر آسمان داری تخت &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سست است عدو تا تو کمان داری سخت</div><div><br></div><div>واژه ها ی ( آسمان و کمان ) و ( تخت و سخت ) قافیه و قافیه ی اصلی ( تخت ، &nbsp;سخت ) و قافیه ی حاجب ( داری &nbsp;- &nbsp;داری ) میان</div> text/html 2018-02-09T19:14:57+01:00 adabestan2.mihanblog.com سعید غفاری شعر http://adabestan2.mihanblog.com/post/1410 <div><br></div><div>ز چشم من اگر پرسی ، كه مجنونتر ز مجنونم</div><div>اگر زشت و اگر زیبا ، تو لیلا تر ز لیلایی</div> text/html 2018-01-18T10:09:53+01:00 adabestan2.mihanblog.com سعید غفاری سخنان علی ( ع ) http://adabestan2.mihanblog.com/post/1409 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="background-color: rgb(204, 255, 204); text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 2.9pt 0.0001pt 0cm;"><span lang="FA" style=""><font size="2" face="Tahoma" style="font-size: 13.3333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">-</font><font style="" face="times new roman, times, serif" size="6"> راضی به قضا بودن همنشین نیكویی است ، دانایی میراث شریفی ایت ، خوش خُلقی زیوَر است و فكر آینه .</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(204, 255, 204); text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 2.9pt 0.0001pt 0cm;">&nbsp;</p> text/html 2017-09-13T09:29:13+01:00 adabestan2.mihanblog.com سعید غفاری غزلی از سعدی http://adabestan2.mihanblog.com/post/1408 <font color="#072645"><font style="FONT-SIZE: 18pt"><font color="#2e7dff"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><p><br></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">مـن از آن روز که دربـنـد تـوام آزادم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">پـادشـاهم که به دست تـو اسیر افتـادم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">هـمه غـم‌ های جهــان هـیچ اثـر می‌ نکند</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">در من از بس که به دیدار عزیزت شـادم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">خرم آن روز که جان می‌ رود اندر طلبت</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">تـا&nbsp; بیـایند&nbsp; عزیزان&nbsp; به&nbsp; مبــارک&nbsp; بـادم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">من که در هیچ مقامی نزدم خیمه انـس</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">پـیش تـو رخـت بیفکندم و دل بنهـادم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">دانی از دولت وصلت چه طلب دارم هیچ</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">یـاد تـو مصلحت خویـش بـبرد از یـادم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">به وفـای تـو کز آن روز که دلبند منی</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">دل نبستم به وفـای کس و در نگشـادم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">تـا خیـال قـد و بالای تـو در فکر منست</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">گر خلایق همه سروند چو سـرو آزادم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">به سخن راست نیاید که چه شیرین سخنی</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">وین عجبتر که تو شیرینی و من فرهـادم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">دستگاهی نه که در پای تو ریزم چون خاک</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">حـاصل آنـست که چون طبل تهی پربـادم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">می‌ نماید که جفای فلک از دامن من</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">دسـت&nbsp; کوته&nbsp; نکند&nbsp; تـا&nbsp; نکند&nbsp; بنیـادم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">ظاهر آنـست که با سـابقه حکم ازل</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">جهد سودی نکند تن به قضا دردادم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">ور تحمل نکنم جور زمان را چه کنم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">داوری نیست که از وی بستـاند دادم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">وقت آنست که پرسی خبر از بغـدادم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">هیچ شک نیست که فریاد من آن جا برسد</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">عجب ار صـاحب دیـوان نرسـد فـریـادم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">سعدیا حُبِّ وطن گر چه حدیثیست صحیح</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">نتوان مـُرد به سختی که من این جـا زادم</font></span></p><p><br></p></font></font></font></font> text/html 2017-08-31T18:27:04+01:00 adabestan2.mihanblog.com سعید غفاری غزلی از رضی الدین آرتیمانی http://adabestan2.mihanblog.com/post/1407 <div>تا از بر چشم آن جوان رفت</div><div>بینائی چشم ما از آن رفت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>رفتم که از آن کناره گیرم</div><div>هر چیز که بود از میٰان رفت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>دل رفت که دوست کام گردد</div><div>بیچاره بکام دشمنان رفت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>از ذوق سمٰاع در خروشم</div><div>تا نام که باز بر زبان رفت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>ای از همه مانده بر سر هیچ</div><div>جهدی جهدی که کاروان رفت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>خود را به کنار خود ندیدیم</div><div>تا از که حدیث در میان رفت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>اندیشه کجا رسد به کنهش</div><div>بر چرخ کسی به نردبان رفت؟</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>دیگر ز ندامتم چه حاصل</div><div>اکنون که چو تیرم از کمان رفت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>تعیین قدر نمیتوان کرد</div><div>از تیر قضا کجٰا توان رفت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>از کشتن من زیان چه داری؟</div><div>حرفیست که در میان، زیان رفت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>چون رفت ز بام سوی خلوت</div><div>گوئی تو که ماه ز آسمٰان رفت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>شد خاک رضی بر آستانش</div><div>رفته رفته بر آسمٰان رفت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>رضی‌الدین آرتیمانی</div> text/html 2017-08-23T09:32:13+01:00 adabestan2.mihanblog.com سعید غفاری فیه ما فیه http://adabestan2.mihanblog.com/post/1406 <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; margin-left: 0in; line-height: 24px;"><span dir="rtl"><b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(79, 98, 40);">کفر و دین هردو در ره حق پویا هستند<o:p></o:p></span></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; font-family: Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; margin-left: 0in; line-height: 24px;"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">کفرو دین هردو در رهت پویان،&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;وحده لا شریک له گویان.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; font-family: Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; margin-left: 0in; line-height: 32px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">این خانه بناش از غفلت است و اجسام و عالم را همه قوامش بر غفلت است. این جسم نیز که بالیده است از غفلت است، و غفلت کفراست. و دین بی وجود کفر ممکن نیست، زیرا دین ترک کفر است، پس کفری بباید که ترک او توان کرد. پس هر دو یک چیزند، چون این بی آن نیست، و آن بی این نیست، لایتجزی اند و خالقشان یکی باشد که اگر خالقشان یکی نبودی متجزی بودندی، زیرا هر یکی چیزی آفریدی، پس متجزی بودند، پس چون خالق یکیست، وحده لا شریک باشد.</span></p> text/html 2017-06-25T08:50:05+01:00 adabestan2.mihanblog.com سعید غفاری هوشنگ ابتهاج http://adabestan2.mihanblog.com/post/1404 <font size="5"><span style="FONT-STYLE: italic"><font color="#006600">هوشنگ ابتهاج<br><br></font></span>نه آغاز و نه انجام جهان است<span style="FONT-STYLE: italic"><font color="#006600"><br></font></span> ای بس غم و شادی، که پس پرده نهان است<br>گر مرد رهی ؛ غم مخور از دوری و دیری<br>دانی که رسیدن هنر گام زمان است<br>تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی<br>بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است<br>آبی که بر آسود ، زمینش بخورد زود<br>دریا شود آن رود که پیوسته روان است<br>از روی تو دل کندنم آموخت زمانه<br>این دیده از ان روست که خونابه فشان است<br><span style="FONT-STYLE: italic">دردا و دریغا که در این بازی خونین<br>بازیچه ایام دل آدمیان است...<font color="#003300">&nbsp;</font></span></font> text/html 2017-06-25T08:47:56+01:00 adabestan2.mihanblog.com سعید غفاری غزلی از رهی معیری http://adabestan2.mihanblog.com/post/1403 <div class="header-content clearfix"> <h2> <a href="http://www.hakimaneha.ir/ghazal/shahriyar/834-faghan.html"> یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم</a> </h2> </div> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم</span><br><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">در میان لاله و گل آشیانی داشتم</span><br><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">گرد آن شمع طرب می‌سوختم پروانه‌وار</span><br><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">پای آن سرو روان اشک روانی داشتم</span><br><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود</span><br><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">عشق ر<a style="color: #000000;" href="http://www.hakimaneha.ir/ghazal/305-ghazalr.html" rel="alternate">ا</a> از اشک حسرت ترجمانی داشتم</span><br><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">چون سرشک از شوق بودم خاکبوس درگهی</span><br><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">چون غبار از شکر سر بر آستانی داشتم</span><br><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">در خزان با سرو و نسرینم بهاری تازه بود</span><br><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">در زمین با ماه و پروین آسمانی داشتم</span><br><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">درد بی‌عشقی ز جانم برده طاقت ورنه من</span><br><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">داشتم آرام تا آرام جانی داشتم</span><br><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">بلبل طبعم رهی باشد ز تنهایی خموش</span><br><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">نغمه‌ها بودی مرا تا همزبانی داشتم</span></p> text/html 2017-06-21T05:14:40+01:00 adabestan2.mihanblog.com سعید غفاری ادبیات چیست؟ http://adabestan2.mihanblog.com/post/1402 <p>ادبیات چیست؟ <br></p><p>ادبیات کلمه‌ای عربی و صفت نسبی است. برخی ادبیات را جمع «ادبیه» دانسته‌اند که در اصل، فنون ادبیه بوده؛ اما، صفت را به جای موصوف جمع بسته‌اند. «ادب» در لغت به معانی مختلف به کار رفته است: دانش، هنر،‌ چم و خم، حسن معاشرت، آزرم، حرمت، آیین، تنبیه و راه و رسم. گذشتگان ادب را از حیث ماهیت و قلمرو به دو بخش تقسیم کرده‌اند: </p> <p>1-ادب نفس یا اخلاقیات که از آن در علم خصال (علم اخلاق) بحث کرده‌اند؛ به معنای مجموعه سجایای فطری و اکتسابی، اخلاق نیکو و رفتارهای پسندیده؛ و دارنده این خصلت‌ها را مؤدب گفته‌اند.</p> <p>2-ادب درس یا ادبیات که مشتمل بر فنون ادب است. تعداد این فنون از هشت تا هجده مورد متغیّر است؛ از جمله لغت، صرف و نحو، انساب، عروض، اخبار و امثال آن؛ و صاحب همه یا یکی از این دانش‌ها را ادیب گفته‌اند.</p> <p> در آغاز، «ادب» در نزد اکثر اقوام تنها به شعر اطلاق می‌شده است. در یونان قدیم و در میان اعراب تا زمان بنی امیه، «ادب» عبارت بود از شعر و آنچه که به شناخت و معنی آن کمک می‌کرد و ادیب کسی بود که کارش روایت و نقل و حفظ شعر بوده است؛ اما، امروزه به دلیل توسعه و ترقی نثر و پدید آمدن انواع مختلف آن، ادبیات مفهوم وسیع و جامع‌تری یافته است؛ به طوری که نمی‌توان تعریف جامع و منطقی برای آن کرد. </p> <p>امروزه ادبیات به هر اثر شکوهمند و ممتازی اطلاق می‌شود که بر عاطفه و خیال و اسلوب و معنا مبتنی است چه شعر و چه نثر. ادبیات، سخنانی است که از حد سخن عادی برتر و والاتر بوده و مردم آن سخنان را شایسته ضبط و نقل دانسته‌اند و از خواندن و شنیدن آن احساس غم و شادی و ... کرده‌اند. با این تعریف دامنه ادبیات بسیار گسترده و شامل منظومه‌های حماسی، غنایی،‌نمایشی، تعلیمی، قصه، داستان، رمان و‌‌ آثار وابسته به آن‌ها و در کل شامل ادبیات نمایشی و ادبیات روایتی نیز می‌شود. </p> <p>در تعریف دیگری از ادبیات آمده است: هر نوع از انواع انشاء، به نثر یا نظم که هدفش بیان داستان باشد نه صرف ابلاغ حقایق(خواه ابداعی باشد، خواه از طریق ابداع، جانی تازه به آن داده شده باشد) یا لذت خاطر بخشیدن به وسیله نوعی استفاده از تخیل آفریننده در کاربرد کلمات.</p> <p> ذکر این نکته لازم است که همه آثار ادبی در یک درجه نیستند و طبیعتاً میزان تأثیر گذاری و التذاذ هنری از آن‌ها و ماندگاری شان متفاوت است. ماندگارترین آثار ادبی آثاری هستند که فراتر از زمان و مکان و فراتر از همه نژادها، ادیان و همه مرزها، از آرزوها و دردهای انسانی سخن می‌گویند.</p> <p> هر قدر در بیان مفهوم واقعی ادب بین اهل نظر اختلاف باشد در این نکته خلاف نیست که بین ایلیاد هومر و شاهنامه فردوسی و بهشت گمشده میلتون و کمدی الهی دانته و غزل حافظ و آثار شکسپیر و اشعار هوگو و تاگور و داستان‌های داستایوفسکی شباهت و قرابتی تمام در کار است؛ امری که بین آنها چنان عام و مشترک است که تفاوت زبان و فکر و اختلاف زمان و مکان نتوانسته است این امر مشترک را از بین ببرد، و این همان حقیقت و جوهری است که از آن به ادب و ادبیات تعبیر می‌شود. </p> <p> برای سهولت مطالعه، ادبیات را از نظرگاه‌های مختلف تقسیم بندی کرده‌اند. یکی از معروف‌ترین این تقسیم بندی‌ها، دسته بندی بر اساس محتواست که طبق آن ادبیات به چهار بخش حماسی، غنایی، تعلیمی و نمایشی تقسیم می‌گردد. نکته مهم دیگر اینکه امروزه کلمه ادبیات به معنی گسترده دیگری نیز به کار می‌رود که با مفهوم اصطلاحی آن متفاوت است. در این معنای گسترده، ادبیات به عنوان مجموعه آثاری است که در مورد موضوعی واحد نوشته شده باشد: مثلاً می‌گویند ادبیات سیاست، ادبیات اقتصاد و ... .</p> <div class="footer"> <h2> منابع : </h2> <p>1- زرین کوب، عبدالحسین؛ نقد ادبی، تهران، امیرکبیر، 1373، چاپ پنجم، ص 8-6.</p> <p>2- کابتی، حسینقلی؛ ادب و ادبیات، تهران، آبان، 2536پ.، چاپ اول، ص 25.</p> <p>3-میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی (ذوالقدر) ؛ واژه‌نامه هنر داستان نویسی، تهران، کتاب مهناز، 1377، چاپ اول، ص 7-6.</p></div>